mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong chung cu 87 linh nam gia goc

Khắc phục sự cố và sua chua dien nuoc cho cơ quan, trường học chuyên nghiệp và uy tín. Đơn vị sửa chữa điện nước được mọi người đánh giá cao

Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo các ngành học của trường CĐSP Hà Nam trong từng năm học
Thứ ba, 19 Tháng 8 2014

UBND TỈNH HÀ NAM

TRƯỜNG CĐSP HÀ NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 617 /QĐ/ĐBCL/CĐSPHN

Hà Nam, ngày 19 tháng 8  năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/v công bố công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo

của trường CĐSP Hà Nam

 

Căn cứ Quyết định số 910/1998/QĐ-UB ngày 10/10/1998 của UBND tỉnh Hà Nam về việc Quy định chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và quản lý trường CĐSP Hà Nam;

Căn cứ Điều lệ trường cao đẳng ban hành theo Thông tư số 14/2009/TT-BGD ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học ban hành theo quyết định số  65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ quy mô đào tạo, tiêu chuẩn đội ngũ, khả năng đáp ứng yêu cầu đào tạo của nhà trường;

Xét đề nghị của ông Trưởng Phòng Thanh tra - Khảo thí và ĐBCL,

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CĐSP HÀ NAM QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công bố công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo các ngành học của trường CĐSP Hà Nam trong từng năm học.

  1. Công khai cam kết chất lượng các ngành đào tạo của nhà trường.
  2. Công khai tình hình về đội ngũ giảng viên, công nhân viên.
  3. Công khai điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

Điều 2: Các đơn vị trong nhà trường có trách nhiệm cung cấp thông tin về các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo trong từng năm học.

Điều 3: Hằng năm, vào đầu năm học, phòng Thanh tra và Khảo thí - ĐBCL có trách nhiệm tổng hợp số liệu, xây dựng nội dung công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, báo cáo bộ Giáo dục và Đào tạo và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                              (Đã ký)

- Giám hiệu(để chỉ đạo);                                                  Ths Đoàn Thị Thanh Trầm

- Các đơn vị liên quan (để thực hiện);

- Lưu VT, P.TT&KT-ĐBCL.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CÔNG KHAI CAM KẾT ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

(Kèm theo Quyết định Số: 617 /QĐ/ĐBCL/CĐSPHN ngày 19/8/2014 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Hà Nam

V/v công bố công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo)

Trường CĐSP Hà Nam cam kết thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo trong nhà trường từ năm học 2014-2015:

I. Tuyển sinh

1.  Thực hiện đúng và đầy đủ các quy chế về tuyển sinh các hệ đào tạo.

2.  Minh bạch, công khai các quá trình tuyển sinh của nhà trường,

3.  Chất lượng đầu vào phù hợp với mục tiêu đào tạo của nhà trường.

4.  Thông tin đầy đủ đến thí sinh và đối tượng quan tâm về các quy trình, tiêu chí, yêu cầu, điều kiện, …liên quan đến công tác tuyển sinh.

II. Chương  trình đào tạo

1.  Xây dựng chương trình các ngành đào tạo theo hướng tiến tiến, đáp ứng nhu cầu xã hội..

2.  Đảm bảo tính liên thông giữa các ngành và các cấp trình độ đào tạo.

3.  Tỉ lệ thí nghiệm, thực hành đảm bảo từ 30% đến 70% thời lượng đào tạo tùy theo từng cấp trình độ đào tạo.

4.  Các chương trình đào tạo đều có sự góp ý kiến của nhà tuyển dụng và của doanh

nghiệp.

5.  Ít nhất 20% chương trình tiếp cận được với các chương trình tiên tiến của quốc gia và khu vực.

6.  Chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng mở để có khả năng thực hiện

các hình thức liên thông với các chương trình đào tạo khác trong và ngoài trường.

7.  Xây dựng và đưa vào giảng dạy kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên.

8.  100% các môn học/ học phần có giáo trình và tài liệu tham khảo phù hợp với mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra.

III. Tổ chức đào tạo

1.  Tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ cho trình độ Cao đẳng bắt đầu từ khóa 18.

2.  Xem xét và đưa vào đào tạo theo mô đun với các cấp trình độ đào tạo thấp hơn

3.  Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng lấy người học làm trung tâm, đưa hoạt động đào tạo tiếp cận, gắn với thực tế.

4.  Thiết lập môi trường mở cho các hoạt động đào tạo.

5.  Kiểm soát tốt các hoạt động đào tạo ngoài trường để đảm bảo chất lượng đào tạo đồng đều giữa các loại hình đào tạo.

IV. Hệ thống quản  lý đào tạo

1.  Từng bước hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng của Trường.

2.  Từng bước Tin học hóa quá trình quản lý, điều hành trong nhà trường.

3.  Xây dựng và áp dụng quy trình đào tạo hợp lý, tạo điều kiện học tập tốt nhất cho người học.

4.  Hệ thống văn bản quy phạm quản lý đào tạo đầy đủ, thuận tiện và công bố rộng rãi.

V. Về điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ giảng dạy học tập

1.  Đủ phòng học, phòng thực hành, xưởng thực hành nghề, phòng chuyên dụng khác.

2.  Tỉ lệ diện tích phòng học/ sinh viên đảm bảo các tiêu chuẩn của nhà nước.

3.  Hệ thống Internet tốc độ cao phục vụ đầy đủ nhu cầu giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập.

4.  Từng bước hiện đại hóa hệ thống thư viện, phục vụ tốt công tác bạn đọc..

VI.Về hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

1.  Có hệ thống nhà ký túc xá, khu luyện tập thể thao.

2.  Xây dựng môi trường văn hoá với nhiều chương trình văn hoá, thể thao, ngoại khoá, tư vấn hỗ trợ việc làm và hướng nghiệp.

VII. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh – sinh viên

1.  Minh bạch, công khai cho người học các khâu của quá trình đánh giá.

2.  Đảm bảo khách quan, chính xác, công bằng trong quá trình đánh giá.

3.  Không ngừng đổi mới việc đánh giá kết quả học tập của học sinh – sinh viên, và quá trình giảng dạy

VIII.  Năng lực của người học sau khi tốt nghiệp

1.  Sinh viên có kiến thức nghề nghiệp cơ bản, hiện đại, đáp ứng nhu cầu của thực tế.

2.  Kỹ năng thực hành tốt.

3.  Có trình độ tiếng Anh đạt tương đương B quốc gia trở lên.

4.  Có khả năng sử dụng máy tính trong công việc chuyên môn.

( mục tiêu cụ thể trong cam kết từng chuyên ngành đào tạo)

5.  Xác định rõ làm được gì sau khi học xong chương trình đào tạo thích ứng với nhu cầu xã hội.

6.  Có khả năng tự lập sau khi tốt nghiệp.

7.  Có khả năng học lên trình độ cao hơn và tự học để cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu xã hội.

IX. Về đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý

*   Đối với giảng viên:

1.  Giảng viên có phẩm chất đạo đức, có sức khoẻ.

2.  65% giảng viên có trình độ Thạc sĩ, 2 % có trình độ Tiến sĩ

3.  Tỉ lệ sinh viên/giảng viên đạt tiêu chuẩn Bộ GDĐT quy định.

4.  Thu nhập bình quân 4 - 6 triệu/tháng.

5.  100% giảng viên được tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong và ngoài nước hàng năm

6.  Được tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu khoa học, mọi giảng viên đều có

sản phẩm nghiên cứu phục vụ đào tạo, 100% giảng viên có trình độ đại học có đề tài NCKH, sáng kiến cải tiến từ cấp khoa trở lên.

*   Đối với cán bộ quản lý:

1.  Công khai quy trình đề bạt, lựa chọn cán bộ quản lý các cấp.

2.  Thực hiện đánh giá chất lượng cán bộ quản lý hàng năm.

3.  100% cán bộ quản lý được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC

CA TRƯỜNG CĐSP HÀ NAM NĂM HỌC 2014-2015

(Kèm theo Quyết định Số: 617 /QĐ/ĐBCL/CĐSPHN ngày 19/8/2014 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Hà Nam

V/v công bố công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo)

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Tổng số

I

Diện tích đất đai cơ sở đào tạo quản  lý sử dụng

ha

5,1177

II

Diện tích xây dựng

m2

10.000

III

Giảng đường/phòng  học

 

 

1

Số phòng học

phòng

47

2

Diện tích

m2

481

3

Số phòng học có trang bị máy chiếu, kết nối mạng

số phòng

20

IV

Diện tích hội trường

m2

660

V

Phòng  máy tính

 

 

1

Diện tích

m2

340

2

Số máy tính sử dụng được

máy tính

120

3

Số máy tính nối mạng internet

máy tính

120

VI

Phòng học ngoại ngữ

 

 

1

Số phòng học

phòng

01

2

Diện tích

m2

72

3

Số  thiết bị đào tạo ngoại ngữ chuyên dùng (tên các thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sx)

Thiết bị

37 bộ máy tính đồng bộ của FBT

VII

Thư viện

 

 

1

Diện tích

m2

420

2

Số đầu sách

quyển

12843

3

Số máy tính để khai thác thư viện điện tử

Máy tính

02

VIII

Phòng thí nghiệm

 

 

 

Diện tích

m2

2500

IX

Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản  lý

 

 

1

Số chỗ ở trong KTX

sinh viên

1200

2

Diện tích

m2

10.500

3

Số phòng

phòng

150

4

Diện tích bình quân/sinh viên

m2/sv

7

X

Diện tích nhà ăn sinh viên thuộc cơ sở đào tạo quản  lý

m2

1000

XI

Diện tích nhà thi đấu đa năng

m2

1310

XII

Diện tích sân vận động

m2

7200

 

Phủ Lý, ngày 19 tháng 8 năm 2014

Hiệu trưởng

(đã ký)

Thạc sĩ Đoàn Thị Thanh Trầm

UBND TỈNH HÀ NAM

TRƯỜNG CĐSP HÀ NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 617 /QĐ/ĐBCL/CĐSPHN

Hà Nam, ngày 19 tháng 8 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/v công bố công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo

của trường CĐSP Hà Nam

 

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 910/1998/Q§-UB ngµy 10/10/1998 cña UBND tØnh Hµ Nam vÒ viÖc Quy ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô, tæ chøc bé m¸y vµ qu¶n lý tr­êng C§SP Hµ Nam;

Căn cứ Điều lệ trường cao đẳng ban hành theo Thông tư số 14/2009/TT-BGD ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học ban hành theo quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ quy mô đào tạo, tiêu chuẩn đội ngũ, khả năng đáp ứng yêu cầu đào tạo của nhà trường;

Xét đề nghị của ông Trưởng Phòng Thanh tra - Khảo thí và ĐBCL,

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CĐSP HÀ NAM QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công bố công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo các ngành học của trường CĐSP Hà Nam trong từng năm học.

1. Công khai cam kết chất lượng các ngành đào tạo của nhà trường.

2. Công khai tình hình về đội ngũ giảng viên, công nhân viên.

3. Công khai điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

Điều 2: Các đơn vị trong nhà trường có trách nhiệm cung cấp thông tin về các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo trong từng năm học.

Điều 3: Hằng năm, vào đầu năm học, phòng Thanh tra và Khảo thí - ĐBCL có trách nhiệm tổng hợp số liệu, xây dựng nội dung công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, báo cáo bộ Giáo dục và Đào tạo và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Giám hiệu(để chỉ đạo);

- Các đơn vị liên quan (để thực hiện);

- Lưu VT, P.TT&KT-ĐBCL.

Ths Đoàn Thị Thanh Trầm

ban sofa tai tphcmsach nuoi day consach ky nang song
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI PHÂN HIỆU HÀ NAM

Đường Lý Thường Kiệt, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226.3851018 - Fax: 0226.3849686 - Email: banbientap@cdhanam.edu.vn - Design by ITSolution

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html