mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong chung cu 87 linh nam gia goc

Khắc phục sự cố và sua chua dien nuoc cho cơ quan, trường học chuyên nghiệp và uy tín. Đơn vị sửa chữa điện nước được mọi người đánh giá cao

Kế hoạch NCKH, SKKN năm học 2013-2014
Thứ ba, 26 Tháng 11 2013

 

UBND TỈNH HÀ NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 821/CĐSPHN/ĐT-QLKH

 

Hà Nam, ngày 25 tháng  11 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

NĂM HỌC 2013 - 2014

Kính gửi:  Các khoa, phòng, ban, trung tâm, tổ trực thuộc.

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-CĐSPHN ngày 11/01/2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam về chế độ làm việc đối với cán bộ, giảng viên trong nhà trường;

Căn cứ Kế hoạch và Nhiệm vụ năm học 2013-2014,

Hiệu trưởng Trường CĐSP Hà Nam ban hành Kế hoạch triển khai công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ giảng viên năm học 2013 - 2014 như sau:

1. Định mức và phân công

1. Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ, giảng viên được thực hiện theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT và Quyết định số 18/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục - Đào tạo quy định về chế độ làm việc, công tác đối với giảng viên cao đẳng và giáo viên trung cấp chuyên nghiệp.

2. Hiệu trưởng căn cứ nhiệm vụ năm học, thực tế giảng dạy, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ giảng viên để giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cho từng cán bộ, giảng viên, cụ thể là:

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong năm học được giao tương ứng với ngạch, chức danh và vị trí công tác, trong đó 50% quỹ thời gian dành cho hoạt động nghiên cứu khoa học có sản phẩm (đề tài khoa học, bài báo khoa học); 50% quỹ thời gian dành cho các hoạt động tham dự Hội thảo khoa học, hoạt động chuyên  môn cấp trường.

2. Tiêu chí phân loại đề tài

Chủ nhiệm đề tài viết Thuyết minh đề tài. Căn cứ điểm Thuyết minh đề tài, Hiệu trưởng giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cho cán bộ giảng viên theo từng cấp như sau:

2.1. Đề tài cấp trường

- Sản phẩm đề tài có tính kế thừa của những nghiên cứu dài hạn, đảm bảo kết quả là cơ sở để mở rộng và phát triển cho hướng nghiên cứu tiếp theo ở cấp cao hơn.

-  Đề tài giúp nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học của các cán bộ, giảng viên nhà trường.

-  Đề tài có tính mới và sáng tạo (cả về lí luận và thực tiễn), có sản phẩm cụ thể, đảm bảo không trùng lặp với các đề tài đã và đang triển khai.

-  Đề tài có triển vọng, có mục tiêu, địa chỉ ứng dụng, phương pháp nghiên cứu và sản phẩm rõ ràng; đề tài nằm trong định hướng nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ của nhà trường.

2.2. Đề tài cấp khoa/phòng

Đề tài không được tuyển chọn nghiệm thu tại Hội đồng khoa học cấp trường, tùy theo Điểm trung bình của Thuyết minh đề tài được lựa chọn chuyển sang nghiệm thu tại Hội đồng khoa học cấp khoa/phòng (sau đây gọi là đề tài cấp cơ sở).

2.3. Sáng kiến kinh nghiệm:

Nội dung sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) được tổng kết từ thực tiễn công tác của cán bộ công chức trong năm học, viết theo cấu trúc quy định, được nghiệm thu và đánh giá tại Hội đồng NCKH và SKKN các cấp.

Việc thực hiện SKKN chỉ áp dụng đối với cán bộ, giảng viên đăng kí danh hiệu thi đua các cấp (chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh,...) hoặc theo sự phân công của Hiệu trưởng.

3. Tiêu chí đánh giá cán bộ, giảng viên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học

3.1. Đối với giảng viên

Giảng viên được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học khi đạt được các tiêu chí:

- Tham dự đầy đủ các hội thảo, hội nghị khoa học do trường tổ chức và các buổi sinh hoạt chuyên môn cấp trường.

- Có đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở được xếp loại từ đạt trở lên.

3.2. Đối với giảng viên chính, tiến sĩ

Giảng viên chính, tiến sĩ được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học khi đạt được các tiêu chí ở mục 3.1 và công bố tối thiểu 01 bài báo trên tạp chí khoa học của Trường CĐSP Hà Nam hoặc tạp chí chuyên ngành.

3.3. Đối với cán bộ, giảng viên hoàn thành vượt mức/không hoàn thành nhiệm vụ NCKH

- Cán bộ, giảng viên không hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, căn cứ tình hình thực tiễn, Hiệu trưởng sẽ phân công nhiệm vụ khác hoặc bố trí thêm giờ dạy để hoàn thành nhiệm vụ NCKH.

- Cán bộ, giảng viên hoàn thành vượt mức nhiệm vụ nghiên cứu khoa học sẽ được Hiệu trưởng khen thưởng theo quy định hiện hành.

4. Định hướng nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013 - 2014

Các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013 - 2014 tập trung vào các vấn đề sau:

1) Công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục: Đánh giá giảng viên; đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập ở Tiểu học.

2) Đào tạo theo học chế tín chỉ.

3) Đổi mới giáo dục Mầm non: tổ chức thực hiện chương trình, xây dựng phòng học bộ môn.

4) Xây dựng mô hình trường phổ thông mới.

Đây là 4 hướng nghiên cứu chính để cán bộ, giảng viên nhà trường đăng kí thực hiện. Cán bộ giảng viên không tham gia 4 hướng nghiên cứu trên phải thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, SKKN theo cá nhân để hoàn thành định mức lao động.

5. Một số biểu mẫu nghiên cứu khoa học và hướng dẫn thực hiện

1) Thuyết minh đề tài khoa học (Mẫu KH01)

2) Phiếu bổ sung Thuyết minh đề tài (Mẫu KH02)

3) Phiếu đánh giá Thuyết minh đề tài (Mẫu KH03)

Hội đồng khoa học cấp cơ sở tổ chức đánh giá Thuyết minh đề tài. Hội đồng có 5 thành viên, gồm: chủ tịch, 03 ủy viên và 01 ủy viên thư kí.

Phiếu đánh giá Thuyết minh đề tài có điểm tối đa là 20,0 điểm. Xếp loại theo Điểm trung bình của các thành viên Hội đồng (từ 17,0 đến 20,0 điểm: Ưu tiên phê duyệt; từ 14,0 đến dưới 17,0 điểm: Phê duyệt; dưới 14,0 điểm: Không phê duyệt).

4) Biên bản họp của Hội đồng tuyển chọn tập thể, cá nhân thực hiện đề tài khoa học (Mẫu KH04)

Trên cơ sở Điểm xếp loại thuyết minh đề tài do Hội đồng cấp cơ sở tập hợp, Hội đồng khoa học cấp trường họp, tuyển chọn tập thể, cá nhân thực hiện đề tài khoa học theo từng cấp.

Hội đồng tuyển chọn (đối với mỗi đề tài) có 5 thành viên, gồm: chủ tịch, 03 ủy viên và 01 ủy viên thư kí.

Đề tài khoa học được lựa chọn nghiệm thu ở Hội đồng cấp trường khi thỏa mãn các điều kiện:

- Có điểm đánh giá thuyết minh đề tài: từ 17,0 đến 20,0 điểm.

- Được tối thiểu 4/5 thành viên Hội đồng tuyển chọn tán thành.

Những đề tài được Hội đồng cấp cơ sở đề nghị phê duyệt nhưng không được tuyển chọn nghiệm thu tại Hội đồng cấp trường sẽ được chuyển sang nghiệm thu tại Hội đồng cấp cơ sở.

5) Báo cáo tổng kết đề tài (Mẫu KH05)

6) Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học

Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học có điểm tối đa là 100,0 điểm. Xếp loại theo Điểm trung bình của các thành viên Hội đồng:

Xuất sắc: từ 95,0 đến 100,0 điểm;

Tốt: từ 85,0 đến dưới 95,0 điểm;

Khá: từ 70,0 đến dưới 85,0 điểm;

Đạt: từ 50,0 điểm đến dưới 70,0 điểm;

Không đạt: dưới 50,0 điểm.

Lưu ý:

- Các hoạt động như: biên soạn chuẩn đầu ra các chuyên ngành đào tạo, biên soạn đề cương chi tiết học phần, giáo trình/tài liệu tham khảo, ngân hàng đề,...là các hoạt động chuyên môn. Việc tổ chức thực hiện các hoạt động này, sẽ có kế hoạch và hướng dẫn riêng.

- Đề tài được tuyển chọn nghiệm thu tại Hội đồng khoa học cấp trường nhưng được Hội đồng nghiệm thu xếp loại không đạt có thể được xem xét nghiệm thu tại Hội đồng khoa học cấp cơ sở (Do Chủ tịch Hội đồng khoa học cấp trường quyết định).

- Việc triển khai thực hiện SKKN được quy định bởi các biểu mẫu riêng.

6. Lịch trình triển khai, thực hiện, nghiệm thu đề tài khoa học

STT

Nội dung công việc

Phụ trách

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

1

Ban hành các Quyết định của Hội đồng khoa học và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Phòng Đào tạo - Quản lí khoa học tham mưu, đề xuất.

Tháng 11/2013

 

2

Cán bộ, giảng viên đăng kí tên đề tài, viết thuyết minh đề tài.

 

Nhận xét, đánh giá thuyết minh đề tài.

Tuyển chọn đề tài và cấp thực hiện. Ra quyết định công nhận tên đề tài và người thực hiện.

Tập thể/cá nhân thực hiện dưới sự tổ chức của đơn vị.

Hội đồng khoa học cấp cơ sở.

Hội đồng khoa học cấp trường.

Tháng 12/2013

Mẫu KH01

Mẫu KH02

 

Mẫu KH03

 

Mẫu KH04

3

Tập thể/cá nhân triển khai nghiên cứu, viết báo cáo tổng kết.

Tổ chức xêmina định kì.

Chủ nhiệm đề tài và các thành viên.

Từ tháng 12/2013 đến tháng 4/2014

Mẫu KH05

4

Nghiệm thu, đánh giá đề tài, sáng kiến kinh nghiệm theo cấp đăng kí nghiên cứu:

- Đề tài cấp trường

 

- Đề tài cấp khoa

 

 

 

 

Hội đồng khoa học cấp trường.

Hội đồng khoa học cấp cơ sở.

 

 

 

Tháng 5/2014

 

Tháng 6/2014

 

 

 

Mẫu KH06

 

Mẫu KH06

5

Tổng kết hoạt động NCKH, SKKN. Chuẩn bị kế hoạch nghiên cứu năm học tiếp theo.

Hội đồng khoa học cấp trường.

Tháng 6/2014

 

7. Thành lập các tiểu ban khoa học

Căn cứ tình hình thực tiễn, nhà trường thành lập các tiểu ban khoa học:

- Tiểu ban Khoa học tự nhiên;

- Tiểu ban Khoa học xã hội và nhân văn;

- Tiểu ban Khoa học giáo dục;

- Tiểu ban Kĩ thuật - Công nghệ;

- Tiểu ban Quản lí giáo dục và đào tạo.

8. Yêu cầu

- Phòng Đào tạo - Quản lí khoa học tham mưu, đề xuất ban hành các Quyết định của Hội đồng khoa học cấp trường và cấp cơ sở; xây dựng các biểu mẫu hướng dẫn thực hiện; tập hợp đăng kí thực hiện đề tài khoa học và kết quả nghiệm thu; xây dựng kế hoạch hội thảo, tập huấn, sinh hoạt khoa học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học.

- Các đơn vị phổ biến nội dung Kế hoạch đến cán bộ, giảng viên để thực hiện; triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, số lượng và chất lượng của các đề tài khoa học; phân công người hướng dẫn, giúp đỡ cán bộ giảng viên trẻ, hợp đồng, thử việc, tập sự thực hiện đề tài khoa học.

- Cán bộ, giảng viên tích cực triển khai thực hiện đề tài khoa học. Những cán bộ giảng viên không thực hiện nhiệm vụ NCKH, không được Hiệu trưởng giao nhiệm vụ NCKH sẽ phải bù định mức nghiên cứu khoa học bằng các công tác khác.

- Kế hoạch và các biểu mẫu nghiên cứu khoa học được công bố trên website: www.cdhanam.edu.vn. Đề nghị cán bộ, giảng viên theo dõi, thực hiện.

Nơi nhận:

HIỆU  TRƯỞNG

- Ban Giám hiệu;

- Như kính gửi (để thực hiện);

- website: www.cdhanam.edu.vn;

- Lưu ĐT-QLKH, VT.

 

(đã kí)

 

 

 

ThS. Lê Đình Hiếu

 

ban sofa tai tphcmsach nuoi day consach ky nang song
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI PHÂN HIỆU HÀ NAM

Đường Lý Thường Kiệt, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226.3851018 - Fax: 0226.3849686 - Email: banbientap@cdhanam.edu.vn - Design by ITSolution

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html