mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong chung cu 87 linh nam gia goc

Khắc phục sự cố và sua chua dien nuoc cho cơ quan, trường học chuyên nghiệp và uy tín. Đơn vị sửa chữa điện nước được mọi người đánh giá cao

Các mẫu biểu cho NCKH
Thứ ba, 26 Tháng 11 2013

Mẫu KH01

UBND TỈNH HÀ NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THUYẾT  MINH  ĐỀ  TÀI

KHOA  HỌC  VÀ  CÔNG  NGHỆ

 

1. TÊN ĐỀ TÀI

2. MÃ SỐ

 

 

 

3. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Tự nhiên

Xã hội

và Nhân văn

Giáo dục

Kĩ thuật - Công nghệ

Quản lí giáo dục và đào tạo

 

 

 

 

 

 

4. LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU

Cơ bản

Ứng dụng

Triển khai

 

 

 

 

5. THỜI GIAN THỰC HIỆN

6. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

Họ và tên :                                                              Đơn vị công tác:

Điện thoại  cố định :                                               Điện thoại di động:

E-mail (Không được để trống – ghi email thường xuyên sử dụng):

7. CẤP ĐĂNG KÍ NGHIÊN CỨU

Cơ sở Trường Khác (ghi rõ)………………….

8. NHỮNG NGƯỜI THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

Họ và tên

Đơn vị công tác và lĩnh vực chuyên môn

Nội dung nghiên cứu cụ thể

được giao

Chữ kí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

9.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài (Phân tích làm nổi bật điểm mới của đề tài)

Ngoài nước: (Phân tích đánh giá được những công trình nghiên cứu có liên quan và những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài; nêu được những bước tiến về trình độ KH&CN của những kết quả nghiên cứu đó)

 

 

 

- Trong nước: (Phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu trong nước thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, đặc biệt phải nêu cụ thể được những kết quả KH&CN liên quan đến đề tài mà các cán bộ tham gia đề tài đã thực hiện. Nếu có các đề tài cùng bản chất đã và đang được thực hiện ở cấp khác, nơi khác thì phải giải trình rõ các nội dung kĩ thuật liên quan đến đề tài này; Nếu phát hiện có đề tài đang tiến hành mà đề tài này có thể phối hợp nghiên cứu được thì cần ghi rõ Tên đề tài, Tên Chủ nhiệm đề tài và cơ quan chủ trì đề tài đó)

 

 

9.2. Danh mục các công trình liên quan (Họ và tên tác giả; Nhan đề bài báo, ấn phẩm; Các yếu tố về xuất bản)

a)      Của chủ nhiệm và những người tham gia thực hiện đề tài

 

 

 

 

b)      Của những người khác

 

 

 

 

 

10. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI (Trình bày rõ: đề tài nghiên cứu có ý nghĩa khoa học, tạo ra sản phẩm có tính mới, tính sáng tạo; đề tài có ý nghĩa thực tiễn, giải quyết vấn đề KH-CN nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển: GD-ĐT, KH-CN, KT-XH).

 

 

 

 

11. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI (Trình bày rõ ràng, mục tiêu khoa học cần đạt được và  có định hướng ứng dụng phát triển, có tính khả thi trong nghiên cứu)

12. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, PHẠM VI NGHIÊN CỨU: (Luận cứ rõ cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kĩ thuật sẽ sử dụng gắn với từng nội dung chính của đề tài phân tích để làm rõ được tính mới, tính sáng tạo của đề tài)

 

 

 

 

 

 

 

13. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU  VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

*. Nội dung chính:

(Liệt kê và mô tả những nội dung nghiên cứu khoa học và triển khai thực nghiệm phù hợp cần thực hiện để giải quyết vấn đề đặt ra; cách thức thực hiện từng nội dung  -  Liệt kê những  nội dung nghiên cứu chính,  sau đó liệt kê những nội chung chi tiết cần nghiên cứu- Thực chất phần này chính là đề cương các nội dung tiến hành nghiên cứu

* Nội dung 1:

-                     ….

-                    

*. Nội dung 2:

-                     ….

-                    

*…)

STT, Các công việc thực hiện chủ yếu

Sản phẩm

phải đạt

Thời gian hoàn thành

Người thực hiện

* Nội dung 1:

-           Công việc 1 (Nghiên cứu, Hội thảo, điều tra, thực nghiệm,...)

-           Công việc 2

-          

*. Nội dung 2:

-           ….

 

 

 

14. SẢN PHẨM VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG

 • Tên sản phẩm, số lượng và yêu cầu khoa học đối với sản phẩm (Cụ thể dự kiến sản phẩm, tên sản phẩm là gì? Số lượng, chất lượng sản phẩm (Sách, báo: Số lượng, nơi xuất bản, bao nhiêu trang; băng hình bao nhiêu phút; CD dung  lượng bao nhiêu...; Bài báo về nội dung gì?))

Số TT

Tên sản phẩm

Số lượng

Yêu cầu khoa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số bài báo công bố trên tạp chí: Số báo cáo hội nghị:

 

15. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ

Tổng kinh phí:

Trong đó:

Kinh phí được cấp:

Các nguồn kinh phí khác (tài trợ của cá nhân, tổ chức ...):

 

Hà Nam, ngày     tháng     năm 201.. 

HIỆU TRƯỞNG

Xác nhận của đơn vị

Chủ nhiệm đề tài

(Kí, họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu KH06

UBND TỈNH HÀ NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

1. Họ tên thành viên Hội đồng:.........................................................................................................................................

2. Cơ quan công tác và địa chỉ liên hệ:......................................................................................................................

3. Tên đề tài, mã số, cấp đề nghị nghiệm thu:......................................................................................................

4. Họ tên chủ nhiệm đề tài:...................................................................................................................................................

5. Ngày họp:.....................................................................................................................................................................................

6. Địa điểm:.......................................................................................................................................................................................

7. Ý kiến đánh giá của thành viên hội đồng:

 

TT

Nội dung đánh giá

Điểm tối đa

Điểm đánh giá

1

Mức độ hoàn thành so với đăng kí trong Thuyết minh đề tài

50

Mục tiêu

15

 

Nội dung

15

 

Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu

5

 

Sản phẩm khoa học (sách chuyên khảo; bài báo khoa học, giáo trình,...)

5

 

Sản phẩm đào tạo (hướng dẫn sinh viên NCKH, rèn nghề,…)

5

 

Sản phẩm ứng dụng (sản phẩm ghi trong Thuyết minh đề tài)

5

 

2

Giá trị khoa học và ứng dụng của kết quả nghiên cứu

10

Giá trị khoa học (giá trị mới, lí thuyết mới, công nghệ mới, vật liệu mới, sản phẩm mới,…)

5

 

Giá trị ứng dụng (khai thác và triển khai ứng dụng công nghệ mới, quy trình mới, vật liệu, chế phẩm, giống mới,..)

5

 

3

Hiệu quả nghiên cứu

35

Về giáo dục và đào tạo (đem lại tri thức mới trong nội dung bài giảng, trong chương trình đào tạo; công cụ, phương tiện mới trong giảng dạy, nâng cao năng lực nghiên cứu của những người tham gia, bổ sung trang thiết bị thí nghiệm, sách tham khảo,..)

10

 

Về kinh tế- xã hội (việc ứng dụng kết quả nghiên cứu tạo ra hiệu quả kinh tế, thay đổi công nghệ, bảo vệ môi trường, giải quyết những vấn đề xã hội,..)

10

 

Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và địa chỉ ứng dụng

15

 

4

Chất lượng báo cáo tổng kết (nội dung, hình thức, cấu trúc và phương pháp trình bày,...)

5

 

Cộng

100

 

Ghi chú:  Xếp loại theo Điểm trung bình của các thành viên Hội đồng:

+ Xuất sắc: từ 95,0 đến 100,0 điểm;

+ Tốt: từ 85,0 đến dưới 95,0 điểm;

+ Khá: từ 70,0 đến dưới 85,0 điểm;

+ Đạt: từ 50,0 điểm đến dưới 70,0 điểm;

+ Không đạt: dưới 50,0 điểm.

 

8. Ý kiến và kiến nghị khác:

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

 

Hà Nam, ngày…..tháng…..năm 201…

Thành viên Hội đồng

(Kí, họ tên)

 

Mẫu KH02

UBND TỈNH HÀ NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỔ SUNG THUYẾT  MINH  ĐỀ  TÀI

KHOA  HỌC  VÀ  CÔNG  NGHỆ

 

 

1. Tên đề tài, cấp đề nghị nghiệm thu:

3. Họ và tên, học vị, chức danh khoa học của chủ nhiệm đề tài:

4. Khoa, bộ môn:

5. Thay đổi về tên đề tài (giải trình lí do và nội dung thay đổi):

 

6. Thay đổi về nội dung và kết quả nghiên cứu (giải trình lí do và nội dung thay đổi):

 

7. Thay đổi về chủ nhiệm đề tài (giải trình lí do và nội dung thay đổi):

 

8. Thay đổi về tiến độ, thời gian nghiên cứu (giải trình lí do và nội dung thay đổi):

 

9. Thay đổi về kinh phí (giải trình lí do và nội dung thay đổi):

 

Hà Nam, ngày        tháng        năm 2013 

HIỆU TRƯỞNG

Xác nhận của đơn vị

Chủ nhiệm đề tài

(Kí, họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu KH03

UBND TỈNH HÀ NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ THUYẾT  MINH  ĐỀ  TÀI

KHOA  HỌC  VÀ  CÔNG  NGHỆ

 1. 1. Họ và tên thành viên Hội đồng:..............................................................................................
 2. 2. Tên đề tài: ..................................................................................................................................                    ......................................................................................................................................................
 3. 3. Chủ nhiệm đề tài:......................................................................................................................
 4. 4. Cấp đăng kí nghiệm thu:..........................................................................................................
 5. 5. Ngày họp:....................................................................................................................................
 6. 6. Địa điểm:....................................................................................................................................
 7. 7. Ý kiến đánh giá, nhận xét:........................................................................................................                   
 8. 8. Điểm đánh giá theo các nội dung

Nội dung đánh giá

Điểm
tối đa

Điểm
đánh giá

Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước

3

 

Tính cấp thiết của đề tài

3

 

Mục tiêu của đề tài (rõ ràng, cụ thể)

3

 

Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu (phù hợp)

3

 

Nội dung nghiên cứu và tiến độ nghiên cứu

3

 

Sản phẩm và địa chỉ ứng dụng

3

 

Kinh phí thực hiện: Dự toán kinh phí phù hợp với mục tiêu, nội dung.

2

 

Cộng

20

 

 1. 9. Kết luận:......................................................................................................................................

Phê duyệt                  Không phê duyệt

 1. 10. Ghi chú: Xếp loại theo Điểm trung bình của thành viên Hội đồng:

+ từ 17,0 đến 20,0 điểm: Ưu tiên phê duyệt;

+ từ 14,0 đến dưới 17,0 điểm: Phê duyệt;

+ dưới 14,0 điểm: Không phê duyệt.

Hà Nam, ngày…..tháng…..năm 201…

Thành viên Hội đồng

(Kí, họ tên)

 

 

 

Mẫu KH04

UBND TỈNH HÀ NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG

TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 1. Tên đề tài:........................................................................................................................................
 2. Tên cá nhân đăng kí làm Chủ nhiệm đề tài:   ................................................................................
 3. Ngày họp:.........................................................................................................................................
  1. Địa điểm: …………………………………………………………………………...
  2. Thành viên của Hội đồng:

 

STT

Họ và tên

Đơn vị

Nhiệm vụ

1.

2.

3.

4.

5.

 

 

Chủ  tịch HĐ

Uỷ viên Phản biện

Uỷ viên HĐ

Uỷ viên HĐ

Ủy viên Thư  kí

 

Tổng số:             Có mặt:               Vắng mặt:..........................................................................

 1. Khách mời dự:

................................................................................................................................................................                    ................................................................................................................................................................

 1. Tổng số điểm do Hội đồng cấp cơ sở đánh giá:...........................................................................
 2. Điểm trung bình do Hội đồng cấp cơ sở đánh giá:.......................................................................
 3. Tổng số đầu điểm: ............., trong đó: - hợp lệ: ................. - không hợp lệ: ..............................

10. Tổng số điểm hợp lệ:......................................................................................................................

11. Điểm trung bình cuối cùng.............................................................................................................

 

12. Ý kiến và kiến nghị của Hội đồng (Ghi rõ các ý kiến góp ý để tổ chức, cá nhân được tuyển chọn hoàn chỉnh Thuyết minh đề tài):

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

13. Kết luận của Hội đồng:

Chủ nhiệm đề tài:            Phê duyệt                          Không phê duyệt

Đề nghị cấp nghiệm thu đề tài: Cấp trường    Cấp cơ sở   Cấp khác (ghi rõ)…….…

Dự toán kinh phí: ………….đồng (bằng chữ ……………………………………..)

 

* Ghi chú:  Đề tài khoa học được lựa chọn nghiệm thu ở Hội đồng cấp trường khi thỏa mãn các điều kiện:

- Có điểm đánh giá thuyết minh đề tài: từ 17,0 đến 20,0 điểm.

- Được tối thiểu 4/5 thành viên Hội đồng tuyển chọn tán thành.

 

Chủ tịch Hội đồng                                                       Thư ký

(kí, họ tên)                                                                  (kí, họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu KH05

HƯỚNG DẪN

BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG/CƠ SỞ

––––––––––––––

 1. 1. Báo cáo tổng kết đề tài NCKH  là cơ sở để Hội đồng nghiệm thu  đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài. Báo cáo phải phản ánh đầy đủ nội dung, kết quả thực hiện đề tài. Báo cáo được đóng thành quyển.
 2. 2. Hình thức của báo cáo tổng kết đề tài:

2.1.                  Báo cáo được đánh máy, khổ giấy A4 (210 x 297mm).

2.2.                  Số trang của báo cáo tổng kết đề tài từ 30 trang đến 70 trang (không tính mục lục, tài liệu tham khảo và phụ lục), font chữ Time New Roman, cỡ chữ 13.

 1. 3. Cấu trúc báo cáo tổng kết đề tài:
  1. Trang bìa;
  2. Trang bìa phụ;
  3. Danh sách những thành viên tham gia nghiên cứu đề tài và đơn vị phối hợp chính;
  4. Mục lục;
  5. Danh mục bảng biểu;
  6. Danh mục các chữ viết tắt;
  7. Thông tin kết quả nghiên cứu bằng tiếng Việt;
  8. Mở đầu: Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài ở trong và ngoài nước; tính cấp thiết; mục tiêu; cách tiếp cận; phương pháp nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, nội dung nghiên cứu.
  9. Các Chương 1, 2, 3,..: Các kết quả nghiên cứu đạt được (Các kết quả nghiên cứu đạt được và đánh giá về các kết quả này, bao gồm tính chính xác và tin cậy của kết quả, ý nghĩa của các kết quả).

10. Kết luận và kiến nghị: Kết luận về các nội dung nghiên cứu đã thực hiện và kiến nghị về các lĩnh vực nên ứng dụng hay sử dụng kết quả nghiên cứu; những định hướng nghiên cứu trong tương lai.

11. Tài liệu tham khảo (tên tác giả được xếp theo thứ tự abc);

12. Phụ lục;

13. Bản sao Thuyết minh đề tài đã được phê duyệt;


Trang bìa của báo cáo tổng kết đề tài NCKH

UBND TỈNH HÀ NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

<ĐƠN VỊ KHOA/PHÒNG>

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT

 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG/CƠ SỞ

 

 

Tên đề tài ………………………………………..………………………………………..

………………………………………..………………………………………..

………………………………………..………………………………………..

Mã số:               ………………………………………..………………………………………..

 

 

Chủ nhiệm đề tài: <Chức danh khoa học, học vị,

họ tên của chủ nhiệm đề tài>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nam, tháng… năm ……

 

Trang bìa phụ của báo cáo tổng kết đề tài NCKH

 

UBND TỈNH HÀ NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

<ĐƠN VỊ KHOA/PHÒNG>

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT

 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG/CƠ SỞ

 

 

Tên đề tài ………………………………………..………………………………………..

………………………………………..………………………………………..

………………………………………..………………………………………..

Mã số:               ………………………………………..………………………………………..

 

 

 

 

Xác nhận của cơ quan chủ trì đề tài                       Chủ nhiệm đề tài

(kí, họ tên, đóng dấu)                                    (kí, họ tên)

 

 

 

 

 

Hà Nam , tháng… năm ……

 

 

 

 

 

 

Mẫu KH06

UBND TỈNH HÀ NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

1. Họ tên thành viên Hội đồng:.........................................................................................................................................

2. Cơ quan công tác và địa chỉ liên hệ:......................................................................................................................

3. Tên đề tài, mã số, cấp đề nghị nghiệm thu:......................................................................................................

4. Họ tên chủ nhiệm đề tài:...................................................................................................................................................

5. Ngày họp:.....................................................................................................................................................................................

6. Địa điểm:.......................................................................................................................................................................................

7. Ý kiến đánh giá của thành viên hội đồng:

 

TT

Nội dung đánh giá

Điểm tối đa

Điểm đánh giá

1

Mức độ hoàn thành so với đăng kí trong Thuyết minh đề tài

50

Mục tiêu

15

 

Nội dung

15

 

Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu

5

 

Sản phẩm khoa học (sách chuyên khảo; bài báo khoa học, giáo trình,...)

5

 

Sản phẩm đào tạo (hướng dẫn sinh viên NCKH, rèn nghề,…)

5

 

Sản phẩm ứng dụng (sản phẩm ghi trong Thuyết minh đề tài)

5

 

2

Giá trị khoa học và ứng dụng của kết quả nghiên cứu

10

Giá trị khoa học (giá trị mới, lí thuyết mới, công nghệ mới, vật liệu mới, sản phẩm mới,…)

5

 

Giá trị ứng dụng (khai thác và triển khai ứng dụng công nghệ mới, quy trình mới, vật liệu, chế phẩm, giống mới,..)

5

 

3

Hiệu quả nghiên cứu

35

Về giáo dục và đào tạo (đem lại tri thức mới trong nội dung bài giảng, trong chương trình đào tạo; công cụ, phương tiện mới trong giảng dạy, nâng cao năng lực nghiên cứu của những người tham gia, bổ sung trang thiết bị thí nghiệm, sách tham khảo,..)

10

 

Về kinh tế- xã hội (việc ứng dụng kết quả nghiên cứu tạo ra hiệu quả kinh tế, thay đổi công nghệ, bảo vệ môi trường, giải quyết những vấn đề xã hội,..)

10

 

Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và địa chỉ ứng dụng

15

 

4

Chất lượng báo cáo tổng kết (nội dung, hình thức, cấu trúc và phương pháp trình bày,...)

5

 

Cộng

100

 

Ghi chú:  Xếp loại theo Điểm trung bình của các thành viên Hội đồng:

+ Xuất sắc: từ 95,0 đến 100,0 điểm;

+ Tốt: từ 85,0 đến dưới 95,0 điểm;

+ Khá: từ 70,0 đến dưới 85,0 điểm;

+ Đạt: từ 50,0 điểm đến dưới 70,0 điểm;

+ Không đạt: dưới 50,0 điểm.

 

8. Ý kiến và kiến nghị khác:

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

 

Hà Nam, ngày…..tháng…..năm 201…

Thành viên Hội đồng

(Kí, họ tên)

 

 

ban sofa tai tphcmsach nuoi day consach ky nang song
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI PHÂN HIỆU HÀ NAM

Đường Lý Thường Kiệt, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226.3851018 - Fax: 0226.3849686 - Email: banbientap@cdhanam.edu.vn - Design by ITSolution

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html