mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong chung cu 87 linh nam gia goc

Khắc phục sự cố và sua chua dien nuoc cho cơ quan, trường học chuyên nghiệp và uy tín. Đơn vị sửa chữa điện nước được mọi người đánh giá cao

QUY ĐỊNH PHÚC KHẢO BÀI THI HỌC PHẦN
Thứ ba, 18 Tháng 9 2012

I. CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG QUY ĐỊNH

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT - BGDĐT ngày 28 tháng 5  năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường Cao đẳng;

Căn cứ Thông tư số 09/2012/TT - BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định số 40/2007/QĐ - BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ - BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định số 36/2007/QĐ - BGD&ĐT ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ vừa làm vừa học;

Căn cứ Quyết định số 13/2006/QĐ - BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ vừa làm vừa học;

Căn cứ Quyết định số 401/CĐSPHN/TC - CTSV ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Hà Nam về việc thành lập Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng;

Căn cứ nguyện vọng thực tế của sinh viên Trường CĐSP Hà Nam.

II. NỘI DUNG QUY ĐỊNH

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và áp dụng

Phạm vi điều chỉnh: Văn bản này quy định quy trình chấm phúc khảo, sử dụng kết quả chấm phúc khảo, thanh tra sau chấm thi phúc khảo, xử lí cán bộ chấm thi và thành viên Ban chấm thi học phần.

Đối tượng áp dụng:

- Giảng viên Trường CĐSP Hà Nam và giảng viên khác tham gia giảng dạy tại Trường CĐSP Hà Nam.

- Sinh viên cao đẳng, trung cấp hệ chính quy và hệ liên thông; học viên cao đẳng, trung cấp hệ vừa làm vừa học của Trường CĐSP Hà Nam.

Điều 2. Điều kiện phúc khảo và Ban chấm phúc khảo

1. Bài thi đủ điều kiện để xem xét phúc khảo phải thỏa mãn đồng thời các yêu cầu sau:

- Bài thi đã được chấm lần 1 và không có dấu hiệu bất thường. Trong trường hợp bài thi có dấu hiệu bất thường thì sẽ được tổ chức chấm thanh tra (theo điều 5 của Quy định này).

- Thí sinh nộp đơn phúc khảo trong thời gian 10 ngày từ ngày công bố điểm chính thức.

- Thí sinh nộp đầy đủ lệ phí theo quy định. Lệ phí phúc khảo bài thi học phần bằng lệ phí phúc khảo bài thi tuyển sinh đại học, cao đẳng.

2. Bài thi không đủ điều kiện phúc khảo

Không xem xét phúc khảo bài thi một trong các trường hợp sau:

- Không thỏa mãn một trong các điều kiện ở khoản 1.

- Bài thi năng khiếu, thi thực hành, vấn đáp.

- Học phần thực hành do giảng viên giảng dạy tự đánh giá (không tổ chức thi).

3. Ban chấm phúc khảo

Ban chấm thi học phần lần 1 tổ chức thực hiện chấm phúc khảo. Trưởng ban chấm thi  tổ chức chấm phúc khảo và thực hiện các công việc có liên quan; lập biên bản, báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi học phần.

Cán bộ chấm phúc khảo phải là những giảng viên có trình độ chuyên môn phù hợp với học phần.

4. Sử dụng kinh phí phúc khảo: thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ.

Điều 3. Quy trình chấm phúc khảo

1. Tiếp nhận đơn đề nghị phúc khảo của thí sinh

- Thí sinh đề nghị phúc khảo viết đơn (theo mẫu lấy tại Phòng KT - ĐBCL hoặc download tại website: www.cdhanam.edu.vn ) và gửi đơn kèm lệ phí về Phòng KT- ĐBCL.

- Phòng KT - ĐBCL tiếp nhận đơn của thí sinh, báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi học phần tổ chức phúc khảo bài thi.

2. Chuẩn bị các điều kiện và tiến hành chấm phúc khảo

Trước khi bàn giao bài thi cho cán bộ chấm phúc khảo, thư kí chấm thi tiến hành các công việc sau đây:

- Rút bài thi, đối chiếu với danh sách thí sinh dự thi, đối chiếu số tờ giấy thi. Kiểm tra dấu hiệu bất thường của bài thi (đánh dấu bài, viết vẽ nội dung không phù hợp với yêu cầu của đề thi,...). Bài thi có dấu hiệu bất thường sẽ được xử lí theo điều 5 của Quy định này.

- Cộng lại các điểm thành phần, đối chiếu với điểm đã công bố để phát hiện sai sót. Nếu phát hiện có sự bất thường thì lập biên bản báo cáo để Trưởng ban chấm thi quyết định.

- Tập hợp các bài thi của một học phần vào một túi, ghi rõ số bài thi và số tờ của từng bài thi hiện có trong túi và bàn giao cho Ban chấm thi phúc khảo.

- Trong khi tiến hành các công việc liên quan đến phúc khảo phải có ít nhất từ 2 thư kí trở lên.

3. Chấm phúc khảo

Việc phúc khảo mỗi bài thi do Trưởng bộ môn và 2 cán bộ chấm thi thực hiện. Trong 2 cán bộ chấm thi, phải có ít nhất 1 cán bộ không chấm thi học phần đó lần 1.

4. Xử lí bài thi phúc khảo: thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Điều 4. Sử dụng kết quả phúc khảo

- Kết quả phúc khảo (đã được Chủ tịch Hội đồng thi duyệt) được thông báo tới Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng, Phòng Đào tạo - Bồi dưỡng, các khoa/đơn vị có liên quan. Các đơn vị quản lí sinh viên có trách nhiệm thông báo điểm tới sinh viên.

- Điểm phúc khảo được sử dụng để thay thế điểm thi lần 1 (dù kết quả phúc khảo cao hơn hay thấp hơn kết quả chấm thi lần 1).

- Phòng Đào tạo - Bồi dưỡng căn cứ kết quả chấm phúc khảo tổng hợp/tổng kết điểm học phần cho sinh viên; thông báo bảng điểm tới các đơn vị có liên quan.

Điều 5. Thanh tra chấm thi

1. Trong trường hợp chấm phúc khảo học phần mà phần lớn bài thi được đề nghị phúc khảo có sự điều chỉnh điểm (tăng hoặc giảm), chấm thi có nhiều sai sót, bài thi có dấu hiệu bất thường, Trưởng ban chấm thi đề nghị Chủ tịch Hội đồng thi ra quyết định thành lập Đoàn thanh tra công tác chấm thi lần 1.

Trách nhiệm của Đoàn thanh tra:

- Chấm lại các bài thi với tỉ lệ xác suất là 10%, nếu có sự thay đổi kết quả bài thi từ 1,0 điểm trở lên thì chấm lại toàn bộ bài thi của học phần.

- Ghi biên bản thanh tra và báo cáo kết quả thanh tra với Chủ tịch Hội đồng thi học phần.

- Việc sử dụng kết quả chấm thanh tra được thực hiện như điều 4 của Quy định này.

2. Thành lập Đoàn thanh tra

- Trưởng đoàn: 01 Phó Hiệu trưởng (theo Quyết định của Hiệu trưởng);

- Thành viên Đoàn thanh tra: cán bộ Phòng TC - TT - CTSV, Phòng KT - ĐBCL, giảng viên tổ bộ môn có học phần được chấm thanh tra, giảng viên các cơ sở đào tạo khác (nếu thấy cần thiết).

Điều 6. Xử lí cán bộ chấm thi và các thành viên Ban chấm thi

Cán bộ chấm thi, Ban chấm thi phải chịu trách nhiệm về kết quả chấm thi, quy trình chấm thi và quản lí điểm thi. Việc để xảy ra sai sót sẽ được Hiệu trưởng xem xét quyết định hình thức kỉ luật (theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng).

Sau khi kết thúc mỗi học kì, Phòng KT - ĐBCL tổng hợp danh sách cán bộ giáo viên vi phạm/ để xảy ra sai sót trong quá trình chấm thi/thực hiện các công việc liên quan đến chấm thi và gửi về các đơn vị, Ban thi đua khen thưởng của Nhà trường. Đây là một căn cứ để bình xét danh hiệu thi đua trong năm học.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Quy định này có hiệu lực thực hiện từ ngày kí, các quy định trước đây trái với Quy định này đều không còn hiệu lực thực hiện.

2. Phòng KT- ĐBCL có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn tổ chức thực hiện Quy định này.

3. Các Ông (bà) Trưởng khoa, Trưởng bộ môn có trách nhiệm phổ biến Quy định này đến từng cán bộ giảng dạy trong đơn vị (kể cả giảng viên kiêm nhiệm và hợp đồng thỉnh giảng).

4. Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm phổ biến quy định tới sinh viên lớp chủ nhiệm.

5. Trong quá trình thực hiện quy định này, Nhà trường sẽ điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với điều kiện cụ thể của Nhà trường và quy chế của Bộ GD&ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã kí)

ThS. Lê Đình Hiếu

ban sofa tai tphcmsach nuoi day consach ky nang song
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI PHÂN HIỆU HÀ NAM

Đường Lý Thường Kiệt, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226.3851018 - Fax: 0226.3849686 - Email: banbientap@cdhanam.edu.vn - Design by ITSolution

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html