mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong chung cu 87 linh nam gia goc

Khắc phục sự cố và sua chua dien nuoc cho cơ quan, trường học chuyên nghiệp và uy tín. Đơn vị sửa chữa điện nước được mọi người đánh giá cao

Tiến trình TTSP đợt 2 cho sinh viên CĐSP đào tạo giáo viên THCS, Tiểu học, Mầm non hệ chính quy. Khoá học 2011 - 2014
Thứ sáu, 10 Tháng 1 2014

TIẾN TRÌNH THỰC TẬP SƯ PHẠM ĐỢT 2 (TTSP TỐT NGHIỆP) NĂM HỌC 2013 - 2014

 

HỆ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN THCS  - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Căn cứ Quy chế thực tập sư phạm ban hành kèm theo Quyết định số 917/CĐSP/ĐT-QLKH  ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Hà Nam, nhà trường xây dựng tiến trình TTSP cho sinh viên CĐSP đào tạo giáo viên THCS hệ chính quy khoá học 2011 - 2014 tiến hành trong thời gian 06 tuần (từ 17/02/2014 đến 30/03/2014). Cụ thể như sau:

Tuần 1 (từ 17/02/2014 đến 23/02/2014)

 • Các đoàn ổn định tổ chức, nơi ăn ở tại cơ sở thực tập.
 • Tổ chức buổi gặp mặt của đoàn TTSP tại cơ sở thực tập.
 • Nghe báo cáo chung về tình hình kinh tế – xã hội, văn hoá giáo dục,… của địa phương và tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học của trường THCS.
 • Phân công giáo sinh về lớp chủ nhiệm, gặp mặt học sinh lớp chủ nhiệm, triển khai thực tập công tác chủ nhiệm, công tác Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.
 • Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn giáo sinh xây dựng kế hoạch chủ nhiệm, duyệt kế hoạch chủ nhiệm.
 • Lập kế hoạch thực tập chuyên môn (dự giờ, giảng dạy)
 • Giáo sinh soạn giáo án, duyệt giáo án và dự 3 tiết dạy mẫu của giáo viên THCS, trong đó:

+ Đối với ngành đào tạo 2 chuyên môn: chuyên môn 1 giáo sinh dự 2 tiết, chuyên môn 2 giáo sinh dự 1 tiết.

+ Đối với ngành đào tạo 1 chuyên môn: giáo sinh dự 3 tiết.

 • Giáo viên duyệt kế hoạch và hướng dẫn giảng dạy cho giáo sinh.
 • Ban chỉ đạo cơ sở thực tập hội ý rút kinh nghiệm tuần 1.

Tuần 2,3,4,5 (từ 24/02/2014 đến 23/03/2014)

 • Tiếp tục dự giờ.
 • Soạn giáo án, duyệt giáo án và tập giảng, chuẩn bị đồ dùng dạy học và các điều kiện cần thiết, giảng dạy 6 tiết:

+ Đối với ngành đào tạo 2 chuyên môn:  chuyên môn 1 giáo sinh dạy 4 tiết, chuyên môn 2 giáo sinh dạy 2 tiết.

+ Đối với ngành đào tạo 1 chuyên môn: giáo sinh dạy 6 tiết.

 • Tiếp tục triển khai nội dung thực tập chủ nhiệm.
 • Thực hành giảng dạy, rút kinh nghiệm giờ giảng.
 • Ban chỉ đạo cơ sở thực tập hội ý rút kinh nghiệm hàng tuần.

Tuần 6 (từ 24/03/2014 đến 30/03/2014)

 • Tiếp tục thực hiện các công việc chủ nhiệm lớp.
 • Tiếp tục lên lớp các tiết còn lại (nếu có).
 • Giáo viên hướng dẫn tổng hợp, đánh giá kết quả thực tập của giáo sinh.
 • Các nhóm họp tổng kết đợt thực tập và chia tay lớp chủ nhiệm.
 • Hoàn chỉnh hồ sơ thực tập của cá nhân và của toàn đoàn.
 • Ban chỉ đạo cơ sở thực tập họp xét, đánh giá kết quả thực tập của từng giáo sinh và toàn đoàn, xét khen thưởng cá nhân và đơn vị có nhiều thành tích, thông qua dự thảo báo cáo tổng kết của trưởng ban.
 • Tổng kết đợt thực tập.


HỆ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Căn cứ Quy chế thực tập sư phạm ban hành kèm theo Quyết định số 917/CĐSP/ĐT-QLKH  ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Hà Nam, nhà trường xây dựng tiến trình TTSP cho sinh viên CĐSP đào tạo giáo viên Tiểu học hệ chính quy khoá học 2011 - 2014 tiến hành trong thời gian 06 tuần (từ 17/02/2014 đến 30/03/2014). Cụ thể như sau:

Tuần 1 (từ 17/02/2014 đến 23/02/2014)

 • Các đoàn ổn định tổ chức, nơi ăn ở tại cơ sở thực tập.
 • Tổ chức buổi gặp mặt của đoàn TTSP tại cơ sở thực tập.
 • Nghe báo cáo chung về tình hình kinh tế – xã hội, văn hoá giáo dục,… của địa phương và tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học của trường Tiểu học.
 • Phân công giáo sinh về lớp chủ nhiệm, gặp mặt học sinh lớp chủ nhiệm, triển khai thực tập công tác chủ nhiệm, công tác Đội và Sao Nhi đồng.
 • Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn giáo sinh xây dựng kế hoạch chủ nhiệm, duyệt kế hoạch chủ nhiệm.
 • Lập kế hoạch thực tập chuyên môn (dự giờ, giảng dạy)
 • Giáo sinh soạn giáo án, duyệt giáo án và dự 4 tiết dạy mẫu của giáo viên tiểu học (trong đó 1 tiết Toán, 1 tiết Tiếng Việt, 1 tiết Đạo đức và 1 tiết Tự nhiên – Xã hội).
  • Giáo viên duyệt kế hoạch và hướng dẫn giảng dạy cho giáo sinh.
  • Soạn thảo kế hoạch hoạt động cấp chi đội và duyệt kế hoạch dự hoạt động chi đội.
 • Ban chỉ đạo cơ sở thực tập hội ý rút kinh nghiệm tuần đầu.

Tuần 2,3,4,5 (từ 24/02/2014 đến 23/03/2014)

 • Tiếp tục dự giờ .
 • Soạn giáo án, duyệt giáo án và tập giảng, chuẩn bị đồ dùng dạy học và các điều kiện cần thiết, giảng dạy 6 tiết (trong đó 2 tiết Toán, 2 tiết Tiếng Việt, 1 tiết Đạo đức và 1 tiết Tự nhiên – Xã hội).
  • Tiếp tục triển khai nội dung thực tập chủ nhiệm.
  • Thực hành giảng dạy, rút kinh nghiệm giờ giảng.
  • Thực hành các hoạt động công tác Đội và Sao nhi đồng.
  • Ban chỉ đạo cơ sở thực tập hội ý rút kinh nghiệm hàng tuần.

Tuần 6 (từ 24/03/2014 đến 30/03/2013)

 • Tiếp tục thực hiện các công việc chủ nhiệm lớp.
 • Tiếp tục lên lớp các tiết còn lại (nếu có).
 • Giáo viên hướng dẫn tổng hợp, đánh giá kết quả thực tập của giáo sinh.
 • Các nhóm họp tổng kết đợt thực tập và chia tay  lớp chủ nhiệm.
 • Hoàn chỉnh hồ sơ thực tập của cá nhân và của toàn đoàn.
 • Ban chỉ đạo cơ sở thực tập họp xét, đánh giá kết quả thực tập của từng giáo sinh và toàn đoàn, xét khen thưởng cá nhân và đơn vị có nhiều thành tích, thông qua dự thảo báo cáo tổng kết của trưởng ban.
 • Tổng kết đợt thực tập

 

* Lưu ý:

1. Hồ sơ do Ban chỉ đạo cơ sở thực tập tập hợp và chuyển về Trường CĐSP Hà Nam, gồm có các văn bản sau đây:

- Phiếu đánh giá thực tập công tác giáo dục (Mẫu 1a);

- Phiếu tổng hợp thực tập công tác giảng dạy (Mẫu 2);

- Phiếu đánh giá kết quả thực tập sư phạm của giáo sinh (Mẫu 3);

- Tổng hợp kết quả thực tập sư phạm tập trung (Mẫu 4);

- Báo cáo tổng kết thực tập của Ban chỉ đạo thực tập cơ sở (Mẫu 5);

- Chứng từ thanh toán kinh phí thực tập của đoàn.

2. Trưởng đoàn thực tập nộp hồ sơ và báo cáo tổng hợp về Ban chỉ đạo thực tập sư phạm Trường CĐSP Hà Nam ngay sau khi kết thúc đợt thực tập.

* Lưu ý:

1. Hồ sơ do Ban chỉ đạo cơ sở thực tập tập hợp và chuyển về Trường CĐSP Hà Nam, gồm có các văn bản sau đây:

- Phiếu đánh giá thực tập công tác giáo dục (Mẫu 1a);

- Phiếu tổng hợp thực tập công tác giảng dạy (Mẫu 2);

- Phiếu đánh giá kết quả thực tập sư phạm của giáo sinh (Mẫu 3);

- Tổng hợp kết quả thực tập sư phạm tập trung (Mẫu 4);

- Báo cáo tổng kết thực tập của Ban chỉ đạo thực tập cơ sở (Mẫu 5);

- Chứng từ thanh toán kinh phí thực tập của đoàn.

2. Trưởng đoàn thực tập nộp hồ sơ và báo cáo tổng hợp về Ban chỉ đạo thực tập sư phạm Trường CĐSP Hà Nam ngay sau khi kết thúc đợt thực tập.

 

HỆ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN MẦM NON - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Căn cứ Quy chế thực tập sư phạm ban hành kèm theo Quyết định số 917/CĐSP/ĐT-QLKH  ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Hà Nam, nhà trường xây dựng tiến trình TTSP cho sinh viên CĐSP đào tạo giáo viên Mầm non hệ chính quy khoá học 2011 - 2014 tiến hành trong thời gian 09 tuần (từ 17/02/2014 đến 20/04/2014). Cụ thể như sau:

Tuần 1 (từ 17/02/2014 đến 23/02/2014)

 • Các đoàn ổn định tổ chức, nơi ăn ở tại cơ sở thực tập.
 • Tổ chức buổi gặp mặt của đoàn TTSP tại cơ sở thực tập.
 • Nghe báo cáo chung về tình hình kinh tế – xã hội, văn hoá giáo dục,… của địa phương và tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học của trường Mầm non.
 • Phân công sinh viên về các lớp nhà trẻ, mẫu giáo, tìm hiểu công tác quản lý, chăm sóc giáo dục và hoạt động giảng dạy.
 • Tìm hiểu hoạt động giảng dạy, chăm sóc giáo dục trẻ ở trường mầm non, phối kết hợp với giáo viên hướng dẫn tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ giờ dạy mẫu.
 • Lập kế hoạch công tác đón trẻ, trả trẻ, quản lý chăm sóc trẻ, tổ chức hoạt động (hàng ngày, tuần, cả đợt).
 • Lập kế hoạch dự giờ, giảng dạy.
 • Soạn giáo án, duyệt giáo án và dự giờ 7 tiết (thuộc các lĩnh vực phát triển thể chất, phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ, phát triển tình cảm – kĩ năng xã hội, phát triển thẩm mĩ) ở cả 2 độ tuổi mẫu giáo và nhà trẻ.
 • Ban chỉ đạo cơ sở thực tập hội ý rút kinh nghiệm tuần 1.

Tuần 2,3,4,5,6,7,8 (từ 24/02/2014 đến 13/04/2014)

 • Tiếp tục dự giờ .
 • Cùng với giáo viên mầm non tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.
 • Thực hiện công tác đón trẻ, trả trẻ, quản lý chăm sóc trẻ, tổ chức hoạt động hàng ngày theo kế hoạch được duyệt.
 • Soạn giáo án, duyệt giáo án và tập giảng, chuẩn bị đồ dùng dạy học và các điều kiện cần thiết, giảng dạy 6 tiết (thuộc các lĩnh vực phát triển thể chất, phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ, phát triển tình cảm – kĩ năng xã hội, phát triển thẩm mĩ) ở cả 2 độ tuổi mẫu giáo và nhà trẻ.
 • Ban chỉ đạo cơ sở thực tập hội ý rút kinh nghiệm hàng tuần.

Tuần 9 (từ 14/03/2014 đến 20/04/2014)

 • Tiếp tục làm các công việc quản lý, chăm sóc trẻ.
 • Hoàn thành các giờ dạy còn lại.
 • Giáo viên hướng dẫn tổng hợp, đánh giá kết quả thực tập của giáo sinh.
 • Các nhóm họp tổng kết đợt thực tập và chia tay  lớp chủ nhiệm.
 • Hoàn chỉnh hồ sơ thực tập của cá nhân và của toàn đoàn.
 • Ban chỉ đạo cơ sở thực tập họp xét, đánh giá kết quả thực tập của từng giáo sinh và toàn đoàn, xét khen thưởng cá nhân và đơn vị có nhiều thành tích, thông qua dự thảo báo cáo tổng kết của trưởng ban.
 • Tổng kết đợt thực tập.

 

* Lưu ý:

1. Hồ sơ do Ban chỉ đạo cơ sở thực tập tập hợp và chuyển về Trường CĐSP Hà Nam, gồm có các văn bản sau đây:

- Phiếu đánh giá thực tập công tác giáo dục (Mẫu 1b);

- Phiếu tổng hợp thực tập công tác giảng dạy (Mẫu 2);

- Phiếu đánh giá kết quả thực tập sư phạm của giáo sinh (Mẫu 3);

- Tổng hợp kết quả thực tập sư phạm tập trung (Mẫu 4);

- Báo cáo tổng kết thực tập của Ban chỉ đạo thực tập cơ sở (Mẫu 5);

- Chứng từ thanh toán kinh phí thực tập của đoàn.

2. Trưởng đoàn thực tập nộp hồ sơ và báo cáo tổng hợp về Ban chỉ đạo thực tập sư phạm Trường CĐSP Hà Nam ngay sau khi kết thúc đợt thực tập.

ban sofa tai tphcmsach nuoi day consach ky nang song
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI PHÂN HIỆU HÀ NAM

Đường Lý Thường Kiệt, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226.3851018 - Fax: 0226.3849686 - Email: banbientap@cdhanam.edu.vn - Design by ITSolution

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html