mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong chung cu 87 linh nam gia goc

Khắc phục sự cố và sua chua dien nuoc cho cơ quan, trường học chuyên nghiệp và uy tín. Đơn vị sửa chữa điện nước được mọi người đánh giá cao

Mẫu lấy thông tin cho Website
Thứ bảy, 04 Tháng 10 2014

UBND TỈNH HÀ NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số: 709/QĐ-CĐSPHN

Hà Nam, ngày 01 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban biên tập website Trường CĐSP Hà Nam

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CĐSP HÀ NAM

Căn cứ Nghị định số: 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về việc quản lí, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;

Căn cứ Thông tư số: 07/2010/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Quyết định số: 910/1998/QĐ-UB ngày 01 tháng 10 năm 1998 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và quản lí Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam;

Xét đề nghị của bà Trưởng phòng Đào tạo và Quản lí khoa học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban biên tập website Trường CĐSP Hà Nam gồm các ông, bà:

 1. Bà Đoàn Thị Thanh Trầm, Hiệu trưởng - Trưởng ban;
 2. Ông Đoàn Văn Ức, Phó Hiệu trưởng – Phó Trưởng ban;
 3. Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Hiệu trưởng – Phó Trưởng ban;
 4. Ông Trần Văn Thành, Phó trưởng phòng Đào tạo - QLKH - Uỷ viên thường trực;
 5. Bà  Nguyễn Thị Kim Ngân, Trưởng khoa Xã hội - Uỷ viên;
 6. Ông Nguyễn Đức Lượng, Trưởng khoa Tự nhiên - Uỷ viên;
 7. Ông Trương Mạnh Tiến, Trưởng khoa Tiểu học-Mầm non - Uỷ viên;
 8. Bà  Đoàn Thanh Hường, Trưởng khoa Ngoại ngữ-CNTT - Uỷ viên;
 9. Bà  Nguyễn Thị Thu, Trưởng phòng Đào tạo-QLKH - Uỷ viên;
 10. Ông Lê Quang Đôn, Trưởng phòng TC-CTSV  - Uỷ viên;
 11. Ông Đinh Hữu Thắng, Trưởng phòng Thanh tra-Khảo thí-ĐBCL - Ủy viên;
 12. Ông Bùi Trọng Kim, Trưởng phòng Bồi dưỡng - QL VLVH  - Uỷ viên;
 13. Ông Trần Văn Hải, Trưởng phòng Kế toán - Tài vụ - Uỷ viên;
 14. Bà  Lê Thị Hằng, Trưởng phòng Hành chính - Quản trị  - Uỷ viên;
 15. Bà Phạm Thị Thu Hoài, Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc TT Tin học - NN - Ủy viên;
 16. Bà Phạm Thị Linh, Trưởng Ban quản lí KTX - Ủy viên;
 17. Bà Đào Thu Phương, Bí thư Đoàn trường - Uỷ viên.

Điều 2. Ban biên tập website Trường CĐSP Hà Nam có nhiệm vụ:

Thực hiện quản lí nhà nước về thông tin, truyền thông trên website của Nhà trường.

Thu thập tài liệu, tổ chức biên tập, kiểm tra, duyệt các nội dung tin, bài, ảnh đăng tải trên trang thông tin phục vụ nhiệm vụ chính trị, sứ mạng của đơn vị và của Nhà trường. Địa chỉ email tiếp nhận tin bài: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí. Các ông (bà) Trưởng các đơn vị và các ông (bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3;

- Lưu VT, ĐT-QLKH.

 

(đã kí)

 

 

 

ThS. Đoàn Thị Thanh Trầm

 

 

 

 

UBND TỈNH HÀ NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 710/TB-CĐSPHN

 

Hà Nam, ngày 01 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

V/v Cung cấp thông tin để đăng tải trên website Trường CĐSP Hà Nam

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Trường CĐSP Hà Nam.

 

Căn cứ Nghị định số: 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lí, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử Internet;

Căn cứ Quyết định số: 709/QĐ-CĐSPHN ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Hà Nam về việc thành lập Ban biên tập website nhà trường,

Hiệu trưởng Trường CĐSP Hà Nam thông báo về việc cung cấp thông tin để đăng tải trên website nhà trường (www.cdhanam.edu.vn) như sau:

1. Mục đích

- Tăng cường công tác quản lí việc đưa thông tin lên website của Trường CĐSP Hà Nam góp phần hỗ trợ và nâng cao chất lượng hoạt động quản lí, đào tạo, phục vụ của nhà trường; tăng cường quảng bá hình ảnh của nhà trường đối với người học và công chúng.

- Cung cấp thông tin đối với cán bộ, giảng viên, sinh viên và công chúng một cách chính xác, thiết thực, cập nhật, đúng quy định của pháp luật.

2. Ban biên tập website

Trường CĐSP Hà Nam thành lập Ban biên tập website theo Quyết định số: 709/QĐ-CĐSPHN, ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Hà Nam.

Cộng tác viên là cán bộ, giảng viên của các đơn vị trực thuộc Trường CĐSP Hà Nam và các thành viên khác ngoài trường.

3. Nội dung thông tin đưa lên website

- Các hoạt động của nhà trường: Đào tạo, nghiên cứu khoa học, khảo thí, đảm bảo chất lượng, công tác đoàn thể,...trong đó chú trọng các thông tin hỗ trợ sinh viên, thông tin quảng bá về nhà trường.

- Các văn bản, tài liệu hỗ trợ giảng viên và sinh viên: Danh sách lớp, sổ điểm, thời khoá biểu, lịch thi, kế hoạch thi, các biểu mẫu về đào tạo theo tín chỉ,...

- Các tài liệu khác về giáo dục và đào tạo (nếu thấy cần thiết).

4. Các yêu cầu về thông tin đưa lên website

Các thông tin đưa lên website phải đảm bảo yêu cầu: chính xác, khoa học, cập nhập, phù hợp sứ mạng và mục tiêu của nhà trường, mang tính giáo dục.

Không đưa lên website các thông tin đi ngược lại chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước; quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các thông tin vi phạm thuần phong, mĩ tục của dân tộc. Các đơn vị, cá nhân vi phạm phải chịu trách nhiệm trước nhà trường và pháp luật.

Thông tin đăng tải trên website phải được biên tập thành văn bản tiếng Việt đúng thể thức quy định.

5. Trách nhiệm cung cấp thông tin trên website

- Thông tin chung của nhà trường: Ban Giám hiệu giao cho Ban biên tập website chịu trách nhiệm đăng tải.

- Thông tin hoạt động của các đơn vị: Trưởng đơn vị có trách nhiệm viết bài hoặc nhận bài từ các thành viên trong đơn vị để gửi tới Ban biên tập theo địa chỉ:                  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Trường CĐSP Hà Nam khuyến khích các đơn vị, cá nhân trong và ngoài trường cung cấp thông tin để đăng tải trên website của nhà trường.

6. Hiệu trưởng yêu cầu

- Trưởng đơn vị phổ biến thông báo này tới các thành viên thuộc đơn vị quản lí, chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin cung cấp cho Ban biên tập.

- Cán bộ, giảng viên, sinh viên trong nhà trường tích cực khai thác, sử dụng website của nhà trường để phục vụ cho các hoạt động: quản lí, đào tạo, học tập, nghiên cứu khoa học, công tác đoàn thể; quảng bá cho hình ảnh và thương hiệu của nhà trường.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Như kính gửi (để thực hiện);

- Website: www.cdhanam.edu.vn;

- Lưu ĐT-QLKH, VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã kí)

 

 

 

ThS. Đoàn Thị Thanh Trầm

 

 

 

UBND TỈNH HÀ NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nam, ngày 01 tháng 10 năm 2014

MẪU LẤY THÔNG TIN CHO WEBSITE TRƯỜNG

(Ban hành theo Thông báo số 710/TB-CĐSPHN ngày 01 tháng 10 năm 2014

của Hiệu trưởng Trường CĐSP Hà Nam)

 

 1. 1. THÔNG TIN GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ (khoa, phòng, ban, trung tâm)
  1. Thông tin chung

Tên đơn vị:

Địa chỉ:

Tel:

Email:

Năm thành lập và quyết định thành lập:

Trưởng đơn vị:

 1. Chức năng nhiệm vụ:
 2. Giới thiệu về Ban lãnh đạo:
 3. Cơ cấu tổ chức:
 4. Đội ngũ cán bộ, giảng viên:
 5. Phân công nhiệm vụ cụ thể (Đối với các phòng ban cụ thể đến từng cán bộ, các khoa cụ thể đến lãnh đạo bộ môn).
 6. Giới thiệu về Công đoàn:
 7. Giới thiệu về Đoàn thành niên:

 

 1. 2. THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA KHOA
  1. Các chuyên ngành đào tạo cao đẳng
  2. Các chuyên ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp
  3. Đội ngũ cán bộ tham gia giảng dạy
  4. Thông tin về các bộ môn
  5. Các lĩnh vực đang nghiên cứu
  6. Các đề tài nghiên cứu
  7. Sản phẩm nghiên cứu

 

 1. 3. THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ
  1. Phòng Đào tạo và Quản lí khoa học: Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo, chương trình đào tạo cao đẳng theo tín chỉ, các tài liệu hỗ trợ sinh viên; Bảng điểm các lớp theo học kì và khoá học; Các quy định về cấp lại bảng điểm; Lịch giải quyết các công việc về bằng cấp, bảng điểm; Các văn bản về quản lí khoa học và các tài liệu hỗ trợ khác; Thông tin về thư viện và dịch vụ bạn đọc.
  2. Phòng Bồi dưỡng và Quản lí vừa làm vừa học: Lịch học các lớp đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học; Các văn bản về đào tạo vừa làm vừa học; Bảng điểm các lớp vừa làm vừa học; Các dự án đang thực hiện.
  3. Phòng Tổ chức – Công tác sinh viên: Sứ mạng và mục tiêu của nhà trường; Cơ cấu tổ chức của Trường; Phân công nhiệm vụ của Ban Giám hiệu; Lịch công tác tuần của Lãnh đạo và các đơn vị; Các văn bản về chế độ, chính sách đối với sinh viên; Quy định về xét điểm rèn luyện.
  4. Phòng Thanh tra - Khảo thí và Đảm bảo chất lượng: Sổ điểm; Lịch thi; Các quy định về đánh giá học phần và văn bản hướng dẫn thực hiện; Văn bản về lấy ý kiến phản hồi của người học về các hoạt động giảng dạy và phục vụ; Báo cáo tự đánh giá trường.
  5. Phòng Kế toán - Tài vụ: Quy định về thu nộp học phí; Chính sách học bổng đối với sinh viên hệ chính quy.
  6. Phòng Hành chính - Quản trị: Kế hoạch sử dụng phòng học.
  7. Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ: Kế hoạch, lịch học các lớp bồi dưỡng ngắn hạn; Kế hoạch sử dụng phòng máy tính và Hội trường (P.102 nhà Học liệu).
  8. Ban Quản lí KTX: Tiêu chuẩn được xét ở KTX, thông tin về cơ sở vật chất và trang thiết bị, điều kiện sinh hoạt và các dịch vụ khác (nếu có).
  9. Công đoàn: Cơ cấu tổ chức công đoàn; thông tin liên hệ và phân công nhiệm vụ.
  10. Đoàn thanh niên: Cơ cấu tổ chức đoàn thanh niên, phân công nghiệm vụ và thông tin liên hệ.

Ghi chú:        - Thông tin về khoa, phòng được cập nhật thường xuyên theo quy định.

- Hình thức cung cấp thông tin của đơn vị: Thông qua bản điện tử, gửi đến email của Ban biên tập website Trường. Thời gian cung cấp thông tin (lần 1): trước 15/10/2014.

ban sofa tai tphcmsach nuoi day consach ky nang song
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI PHÂN HIỆU HÀ NAM

Đường Lý Thường Kiệt, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226.3851018 - Fax: 0226.3849686 - Email: banbientap@cdhanam.edu.vn - Design by ITSolution

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html