mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong chung cu 87 linh nam gia goc

Khắc phục sự cố và sua chua dien nuoc cho cơ quan, trường học chuyên nghiệp và uy tín. Đơn vị sửa chữa điện nước được mọi người đánh giá cao

Lịch ôn tập Olympic Toán, 2014-2015, môn Giải tích
Thứ ba, 23 Tháng 12 2014

LỊCH ÔN TẬP OLYMPIC TOÁN LẦN THỨ 23 (DỰ KIẾN)

NĂM HỌC 2014 -2015

MÔN: GIẢI TÍCH.

STT

Tên chuyên đề

Tên bài dạy

Số buổi

(5 tiết/buổi)

GV phụ trách

Ngày dạy

(Buổi chiều)

Tài liệu tham khảo

 

1

Dãy số

1. Một số khái niệm về dãy số và giới hạn dãy số.

02

ThS Trần Thị Thúy Vân

- Thứ 3, thứ 4, thứ 5 và thứ 6. hàng tuần từ ngày 23 – 12 -2014.

- Thời gian từ 13h30phút.

1. Giáo trình + BT phép tính VP – TP hàm 1 biến.

 

2. Tô Văn Ban, Giải tích những bài tập nâng cao.

 

3. Giải tích 11.

 

2. Các tính chất và các phép toán về dãy hội tụ.

 

3. Tìm giới hạn dãy số

01

ThS Trần Thị Thúy Vân

 

4. Phương trình và bất phương trình sai phân

02

ThS Trần Thị Thúy Vân

 

 

 

Những bài tập dãy số chọn lọc, Nguyễn Văn Mậu.

 

5. Các phương pháp xét sự hội tụ, phân kì của dãy số.

03

ThS Trần Thị Thúy Vân

 

1. Giáo trình + BT phép tính VP – TP hàm 1 biến.

2. Tô Văn Ban, Giải tích những bài tập nâng cao.


6. Hướng dẫn giải các bài tập dự tuyển.

03

ThS Trần Thị Thúy Vân

 

- Các đề dự tuyển

Olympic Toán Giải tích.

- Đề thi Olympic Toán Giải tích qua các năm.

 

Bài kiểm tra số1  (chiều 9-1-2015)

Các bài tập về dãy số.

01

ThS Trần Thị Thúy Vân

 

2

Hàm số

  1. Một số khái niệm liên quan đến hàm số và giới hạn hàm số.
  2. Tính giới hạn hàm số.

02

ThS Trần Thị Thúy Vân

 

1. Giáo trình + BT phép tính VP – TP hàm 1 biến.

 

2. Tô Văn Ban, Giải tích những bài tập nâng cao.

 

 

3. Hàm số liên tục.

02

ThS Trần Thị Thúy Vân

 4. Hướng dẫn giải các bài tập dự tuyển.

02

ThS Trần Thị Thúy Vân


- Các đề dự tuyển Olympic Toán Giải tích.

 

- Đề thi Olympic Toán Giải tích qua các năm.

 

3

Đạo hàm

1.  Định nghĩa, tính chất.

2.  Xét tính khả vi của hàm số.

01

ThS Trần Thị Thúy Vân

 

1. Giáo trình + BT phép tính VP – TP.

 

2. Tô Văn Ban, Giải

tích những bài tập nâng cao.

 

3. Các định lý GTTB.

03

ThS Trần Thị Thúy Vân

 

4. Hướng dẫn giải các bài tập dự tuyển.

03

ThS Trần Thị Thúy Vân

 

- Các đề dự tuyển Olympic Toán Giải tích.

-  Đề thi Olmpic Toán Giải tích qua các năm.

 

Bài kiểm tra số2

(Chiều 4-2-2015).

Loại đội tuyển vòng 1 còn 10 SV.

Các bài tập về: Giới hạn hàm số; hàm số liên tục; đạo hàm; các định lý giá trị trung bình.

 

ThS Trần Thị Thúy Vân

 

 

 

4

Phương trình hàm, bất phương trình hàm.

  1. Phương trình hàm cơ bản.

03

ThS Dương Hồng Phúc

 

-         Phương trình hàm.

-         Hàm số qua các kỳ thi Olympic.

-         Tô Văn Ban. Giải tích những bài tập nâng cao.

 

  1. Phương trình hàm với cặp biến tự do.

02

ThS Dương Hồng Phúc

 

  1. Phương trình hàm với tính khả vi.

02

ThS Dương Hồng Phúc

 

  1. Phương trình hàm dựa vào tính liên tục.

02

ThS Dương Hồng Phúc

  1. Bất phương trình hàm

02

ThS Dương Hồng Phúc

  1. Hướng dẫn giải các đề dự tuyển.

03

ThS Dương Hồng Phúc

 

- Các đề dự tuyển Olympic Toán Giải tích.

-  Đề thi Olmpic Toán Giải tích qua các năm.

 


Bài kiểm tra số 3

(Chiều 13-3-2015)

Loại đội tuyển vòng 2, còn 5 SV.

Giải phương trình hàm, bất phương trình hàm.

01

Dương Hồng Phúc

 

 

5

Tích phân

1. Định nghĩa tích phân bất định.

2. Tính chất tích phân bất định.

3. Các phương pháp tính tích phân bất định.

01

 

 

Ths Nguyễn Minh Sáng


 

 

 

1. Giáo trình + BT phép tính VP – TP hàm 1 biến.

 

2. Tô Văn Ban, Giải tích những bài tập nâng cao.

 

4. Tích phân hàm hữu tỷ, vô tỷ, lượng giác.

02

Ths Nguyễn Minh Sáng

5.  Định nghĩa tích phân xác định, tính chất.

6. Tích phân có cận thay đổi.

02

Ths Nguyễn Minh Sáng

 

7. Định lý giá trị trung bình tích phân.

8. Bất đẳng thức tích phân.

02

Ths Nguyễn Minh Sáng

 9. Hướng dẫn giải các bài tập dự tuyển.

02

Ths Nguyễn Minh Sáng


- Các đề dự tuyển Olympic Toán Giải tích.

-  Đề thi Olmpic Toán Giải tích qua các năm.

Bài kiểm tra

Các bài tập về phần tích

01

Ths Nguyễn Minh Sáng


số 4

(Chiều 31 -3 -2015)

phân: Tính tích phân, bất đẳng thức tích phân, Xét sự hội tụ của tích phân suy rộng.

 

 6

Chuỗi

1. Chuỗi số

03

ThS Trần Thị Thúy Vân

- Giáo trình + BT

phép tính VP – TP hàm 1 biến.

- Toán cao cấp tập 2 (LT+ Bt), Nguyễn Đình Trí.

 

2. Chuỗi hàm

02

 

ThS Trần Thị Thúy Vân


3. Hướng dẫn giải các bài tập dự tuyển.

02

ThS Trần Thị Thúy Vân


- Các đề dự tuyển Olympic Toán Giải tích.

-  Đề thi Olmpic Toán Giải tích qua các năm

 


Bài kiểm tra số 5 (Chiều 06-4-2015)

Kiểm tra tổng hợp cả 6 chuyên đề.

01

ThS Trần Thị Thúy Vân 


Ôn tập

Ôn tập tổng hợp

02

ThS Trần Thị Thúy Vân 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 1

ÔN TẬP OLYMPIC TOÁN LẦN THỨ 23 – NĂM HỌC: 2014 – 2015

(Từ ngày 23/12/2014 đến ngày 23/01/2015)

MÔN: GIẢI TÍCH

STT

Tên chuyên đề

Tên bài dạy

Số buổi

(5 tiết/buổi)

GV phụ trách

Ngày dạy

Tài liệu tham khảo


DÃY SỐ

1. Một số khái niệm về dãy số và giới hạn dãy số.

02

ThS Trần Thị Thúy Vân

- Chiều thứ 3, thứ 4, thứ 5 và thứ 6. hàng tuần từ ngày 23 – 12 - 2014.

1. Giáo trình + BT phép tính VP – TP hàm 1 biến.

 

2. Tô Văn Ban, Giải tích những bài tập nâng cao.

 

3. Giải tích 11.

2. Các tính chất và các phép toán về dãy hội tụ.

 

3. Tìm giới hạn dãy số

01

ThS Trần Thị Thúy Vân


 

4. Phương trình và bất phương trình sai phân

02

ThS Trần Thị Thúy Vân


Những bài tập dãy số chọn lọc, Nguyễn Văn Mậu.

5. Các phương pháp xét sự hội tụ, phân kì của dãy số.

03

ThS Trần Thị Thúy Vân


1. Giáo trình + BT phép tính VP – TP hàm 1 biến.

2. Tô Văn Ban, Giải tích những bài tập nâng cao.6. Hướng dẫn giải các bài tập dự tuyển.

03

ThS Trần Thị Thúy Vân


- Các đề dự tuyển

Olympic Toán Giải tích.

- Đề thi Olympic Toán Giải tích qua các năm.

BÀI KIỂM TRA SỐ 1

Các bài tập về dãy số.

01

ThS Trần Thị Thúy Vân

14h00 ngày 09/01/2015

 

2

HÀM SỐ

1.Một số khái niệm liên quan đến hàm số và giới hạn hàm số.

2. Tính giới hạn hàm số.

02

ThS Trần Thị Thúy Vân

- Chiều thứ 3, thứ 4, thứ 5 và thứ 6. hàng tuần

1. Giáo trình + BT phép tính VP – TP hàm 1 biến.

2. Tô Văn Ban, Giải tích những bài tập nâng cao.

 

3. Hàm số liên tục.

02

ThS Trần Thị Thúy Vân

- Các đề dự tuyển Olympic Toán Giải tích.

- Đề thi Olympic Toán Giải tích qua các năm.

4. Hướng dẫn giải các bài tập dự tuyển.

02

ThS Trần Thị Thúy Vân

Ghi chú:

- Thời gian biểu chiều bắt đầu học từ 13h30;

- Lịch học có thể thay đổi theo tuần căn cứ vào lịch của GV phụ trách đội và lịch thi của SV K17, K18;

- Khi có sự thay đổi GV phụ trách sẽ thông báo trực tiếp cho SV.

ban sofa tai tphcmsach nuoi day consach ky nang song
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI PHÂN HIỆU HÀ NAM

Đường Lý Thường Kiệt, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226.3851018 - Fax: 0226.3849686 - Email: banbientap@cdhanam.edu.vn - Design by ITSolution

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html