mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong chung cu 87 linh nam gia goc

Khắc phục sự cố và sua chua dien nuoc cho cơ quan, trường học chuyên nghiệp và uy tín. Đơn vị sửa chữa điện nước được mọi người đánh giá cao

Kế hoạch đào tạo K20
Thứ năm, 26 Tháng 10 2017

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO HỆ CĐ CHÍNH QUY KHOÁ 20 (2016-2019)

 

NGÀNH SP TIẾNG ANH

 

 

 

TT

 

Mã học phần

 

 

Tên học phần

Số tín chỉ

Học kì

HP tiên quyết

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

I

 

Kiến thức giáo dục đại cương chung cho khối ngành (bắt buộc)

 

21

 

2

 

2

 

6

 

2

 

4

 

5

 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

07

 

08

 

09

CH.3.01

 

CH.3.02

 

CH.3.03

 

CH.3.04

 

CH.3.05

 

CH.3.06

 

CH.3.07

 

CH.3.08

 

TI.3.31.09

Những NLCB của CN Mác-Lênin (HP1) Những NLCB của CN Mác-Lênin (HP2) Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

 

Quản lí HCNN, quản lí ngành GD-ĐT và

Giáo dục pháp luật Ngoại ngữ 2 (HP1) Ngoại ngữ 2 (HP2) Ngoại ngữ 2 (HP3)

Ứng dụng CNTT trong dạy học

2

 

3

 

2

 

3

 

2

 

3

 

2

 

2

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

2

 

 

01

 

02

 

03

 

 

 

 

 

 

06

 

07

II

 

10

 

11

 

12

 

13

 

 

14

 

15

 

 

TL.3.31.10

 

TL.3.31.11

 

TL.3.31.12

 

TL.3.31.13

 

 

TL.3.31.14

 

AN.3.31.15

Kiến thức NVSP chung cho khối ngành

 

Tâm lí học đại cương

 

Tâm lí học lứa tuổi và sư phạm

 

Giáo dục học đại cương

 

Hoạt động dạy học ở trường THCS và

RLNVSP

 

Hoạt động giáo dục ở trường THCS và

RLNVSP

 

Công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh

11

 

2

 

2

 

2

 

2

 

 

2

 

1

4

 

2

 

2

2

 

 

 

 

 

2

4

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0

0

 

 

01

 

10

 

11

 

12

 

 

13

 

III

 

IV IV.1

 

16

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VA.3.31.16

 

VA.3.31.17

Giáo dục thể chất và Quốc phòng (thực hiện theo quy định hiện hành)

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và tự chọn

Kiến thức cơ sở ngành

 

Dẫn luận ngôn ngữ

 

Cơ sở văn hóa Việt Nam

 

 

 

 

63

 

4

 

2

 

2

 

 

 

 

12

 

0

 

 

 

 

14

 

2

 

2

 

 

 

 

9

 

0

 

 

 

 

12

 

0

 

 

 

 

12

 

2

 

 

 

2

 

 

 

 

4

 

0

 

IV.2

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

 

TA.3.31.18

 

TA.3.31.19

 

TA.3.31.20

 

TA.3.31.21

 

TA.3.31.22

 

TA.3.31.23

 

TA.3.31.24

Kiến thức chuyên ngành (Tiếng Anh) Tiếng Anh 1 (nghe - nói - đọc - viết) Tiếng Anh 2

Tiếng Anh 3

 

Tiếng Anh 4

 

Tiếng Anh 5

 

Văn hoá Anh

 

Ngữ âm tiếng Anh 1

57

 

8

 

8

 

8

 

8

 

8

 

2

 

2

12

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

12

 

 

 

8

9

 

 

 

 

 

8

12

 

 

 

 

 

 

8

10

 

 

 

 

 

 

 

 

8

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

18

 

19

 

20

 

21

 

20

 

18

 

 

 

 

TT

 

Mã học phần

 

 

Tên học phần

Số tín chỉ

Học kì

HP tiên quyết

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

TA.3.31.25

 

TA.3.31.26

 

TA.3.31.27

 

TA.3.31.28

 

TA.3.31.29

 

TA.3.31.30

 

TA.3.31.31

Ngữ âm tiếng Anh  2

 

Ngữ pháp tiếng Anh 1

 

Ngữ pháp tiếng Anh 2

 

Lí luận dạy học ngoại ngữ và RLNVSP Phương pháp dạy học tiếng Anh và RLNVSP

Từ vựng thực hành

 

Kĩ năng thuyết trình

2

 

2

 

2

 

1

 

3

 

2

 

1

 

 

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

24

 

18

 

26

 

20

 

28

 

19

 

25

IV.3

 

Kiến thức tự chọn (chọn 2 trong 6 tín chỉ)

2

0

0

0

0

0

2

 

32

 

33

 

34

 

35

TA.3.31.32

 

TA.3.31.33

 

TA.3.31.34

 

TA.3.31.35

Biển và đảo Việt Nam

 

Dạy tiếng Anh ở bậc Tiểu học

 

Tư duy phê phán

 

Văn hóa các nước ASEAN

1

 

1

 

2

 

2

 

 

 

 

 

1

 

1

 

2

 

2

 

 

29

V

 

Thực tập và tốt nghiệp

10

0

0

0

2

0

8

 

36

 

37

 

38

NV.3.31.36

 

NV.3.31.37

 

NV.3.31.38

Thực tập sư phạm 1

 

Thực tập sư phạm 2

 

Tốt nghiệp

2

 

3

 

5

 

 

 

2

 

 

 

3

 

5

21

 

29

 

 

 

Tổng (Không tính GDTC, GDQP)

 

105

 

18

 

18

 

19

 

17

 

16

 

17

 

 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO HỆ CĐ CHÍNH QUY KHOÁ 20 (2016-2019)

NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

 

 

 

TT

 

Mã học phần

 

 

Tên học phần

 

Số tín chỉ

Học kì

 

HP tiên

quyết

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

I

 

Kiến thức giáo dục đại cương chung cho khối ngành (bắt buộc)

 

21

 

5

 

2

 

5

 

0

 

4

 

5

 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

07

 

08

 

09

CH.3.01

 

CH.3.02

 

CH.3.03

 

CH.3.04

 

CH.3.05

 

CH.3.06

 

CH.3.07

 

CH.3.08

 

TI.3.02.09

Những NLCB của CN Mác-Lênin (HP1) Những NLCB của CN Mác-Lênin (HP2) Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

 

Quản lí HCNN, quản lí ngành GD-ĐT và

Giáo dục pháp luật

 

Ngoại ngữ (Tiếng Anh 1) Ngoại ngữ (Tiếng Anh 2) Ngoại ngữ (Tiếng Anh 3)

Ứng dụng CNTT trong dạy học

2

 

3

 

2

 

3

 

2

 

3

 

2

 

2

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

2

 

 

01

 

02

 

03

 

 

 

 

 

 

06

 

07

 

II

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

 

15

 

 

 

TL.3.02.10

 

TL.3.02.11

 

SI.3.02.12

 

TL.3.02.13

 

TL.3.02.14

 

 

CH.3.02.15

 

Kiến thức NVSP chung cho khối ngành

 

Tâm lí học đại cương

 

Tâm lí học lứa tuổi Tiểu học và TLH sư phạm

 

Sinh lí trẻ em lứa tuổi Tiểu học

Những vấn đề chung của Giáo dục học và

LLDH Tiểu học

Lí luận giáo dục Tiểu học và RLNVSP Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục

và Kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục ở

Tiểu học

 

11

 

2

 

2

 

1

 

2

 

2

 

 

2

 

4

 

2

 

2

 

3

 

 

 

 

 

 

1

 

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

0

 

0

 

 

 

01

 

10

 

11

 

11

 

13

 

 

14

 

III

 

Giáo dục thể chất và Quốc phòng (thực hiện theo quy định hiện hành)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

 

 

IV.1

 

16

 

 

 

 

 

 

 

CT.3.02.16

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và tự chọn

Nội dung 1: Đạo đức và PPDH Đạo đức ở

Tiểu học

 

Đạo đức và PPDH Đạo đức ở Tiểu học

 

63

 

 

2

 

2

 

9

 

 

0

 

13

 

 

2

 

2

 

11

 

 

0

 

13

 

 

0

 

12

 

 

0

 

5

 

 

0

 

 

IV.2

 

17

 

18

 

19

 

20

 

IV.2

 

VA.3.02.17

 

VA.3.02.18

 

VA.3.02.19

 

VA.3.02.20

Nội dung 2: Tiếng Việt - Văn học và

PPDH Tiếng Việt

 

Tiếng Việt 1

 

15

 

3

 

3

 

1

 

3

 

3

 

3

 

3

 

 

 

3

 

5

 

 

 

 

 

 

 

3

 

3

 

1

 

 

 

 

 

1

 

0

 

 

 

 

 

 

17

Tiếng Việt 2

 

Tiếng Việt thực hành

 

Văn học

 

 

 

 

TT

 

Mã học phần

 

 

Tên học phần

 

Số tín chỉ

Học kì

 

HP tiên

quyết

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

21

 

 

22

 

VA.3.02.21

 

 

VA.3.02.22

Phương pháp DH Tiếng Việt  1 và

RLNVSP

 

2

 

 

3

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

18

 

 

21

Phương pháp DH Tiếng Việt  2 và

RLNVSP

 

IV.3

 

23

 

24

 

25

 

26

 

 

27

 

 

 

 

TO.3.02.23

 

TO.3.02.24

 

TO.3.02.25

 

TO.3.02.26

 

 

TO.3.02.27

 

Nội dung 3: Toán và PPDH Toán

 

Cơ sở lí thuyết tập hợp và lôgic toán

 

Các tập hợp số

 

Nhập môn lí thuyết XSTK toán học

 

Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học 1 và

RLNVSP

 

Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học 2 và

RLNVSP

 

11

 

2

 

3

 

1

 

2

 

 

3

 

2

 

2

 

4

 

 

 

3

 

1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

0

 

0

 

 

 

 

 

23

 

 

 

24

 

 

26

 

IV.4

 

 

28

 

29

 

 

 

 

TC.3.02.28

 

TC.3.02.29

 

Nội dung 4: Thể dục và PPDH Thể dục

 

Thể dục, nhảy dây - Đá cầu và trò chơi vận động

 

PPDH Thể dục ở Tiểu học

 

5

 

 

3

 

2

 

0

 

0

 

0

 

0

 

3

 

 

3

 

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

33

 

IV.5

 

30

 

31

 

32

 

 

 

 

AN.3.02.30

 

AN.3.02.31

 

AN.3.02.32

 

Nội dung 5: Âm nhạc và PPDH Âm nhạc

 

Nhạc lí phổ thông và Tập đọc nhạc

 

Học hát và Nhạc cụ

 

PPDH âm nhạc ở Tiểu học

 

5

 

2

 

2

 

1

 

2

 

2

 

2

 

 

 

2

 

0

 

0

 

1

 

 

 

 

 

1

 

0

 

 

 

 

 

30

 

31

 

IV.6

 

33

 

34

 

35

 

 

 

 

MT.3.02.33

 

MT.3.02.34

 

MT.3.02.35

 

Nội dung 6: Mĩ thuật và PPDH Mĩ thuật

 

Vẽ theo mẫu và vẽ trang trí Vẽ tranh, nặn, tạo dáng PPDH Mĩ thuật ở Tiểu học

 

6

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

 

 

2

 

0

 

2

 

 

 

 

 

2

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

34

 

IV.7

 

36

 

37

 

 

 

 

VL.3.02.36

 

VL.3.02.37

Nội dung 7: Thủ công - Kĩ thuật và

PPDH Thủ công, Kĩ thuật

 

Thủ công và PPDH

 

Kĩ thuật, lao động vườn trường và PPDH

 

4

 

2

 

2

 

0

 

0

 

0

 

2

 

2

 

2

 

 

 

2

 

0

 

 

IV.8

 

 

39

 

 

40

 

 

 

 

ĐS.3.02.39

 

 

VL.3.02.40

Nội dung 8: Tự nhiên - Xã hội và PPDH Tự nhiên - Xã hội

 

Cơ sở TN - XH và PPDH TN - XH (HP1)

 

 

Cơ sở TN - XH và PPDH TN - XH (HP2)

 

7

 

 

4

 

 

3

 

0

 

0

 

4

 

 

4

 

3

 

 

 

 

 

3

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

39

 

IV.9

 

41

 

 

 

 

ĐL.3.02.41

Nội dung 9: Giáo dục môi trường ở trường Tiểu học

Giáo dục môi trường ở trường Tiểu học

 

1

 

1

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

1

 

1

 

 

 

 

13

 

 

 

 

TT

 

Mã học phần

 

 

Tên học phần

 

Số tín chỉ

Học kì

 

HP tiên

quyết

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

 

IV.10

 

 

 

 

42

 

 

 

 

 

 

 

AN.3.02.42

Nội dung 10: PP tổ chức và thực hành Công tác Đội, Sao nhi  đồng  - tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp

 

PP tổ chức và thực hành Công tác Độ, Sao nhi đồng - tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

13

 

IV.11

 

 

Kiến thức tự chọn (chọn 5 trong 8 tín chỉ)

 

5

 

0

 

0

 

0

 

0

 

5

 

0

 

43

 

44

 

45

 

46

 

47

VA.3.02.43

 

AN.3.02.44

 

VA.3.02.45

 

TO.3.02.46

 

TA.3.02.47

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Tổ chức hoạt động âm nhạc ở trường Tiểu học

Chuyên đề chuyên sâu Tiếng Việt

 

Chuyên đề chuyên sâu Toán

 

Tiếng Anh chuyên ngành

1

 

1

 

2

 

2

 

2

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

V

 

Thực tập và tốt nghiệp

10

0

0

0

2

0

8

 

48

 

49

 

50

NV.3.02.48

 

NV.3.02.49

 

NV.3.02.50

Thực tập sư phạm 1

 

Thực tập sư phạm 2

 

Tốt nghiệp

2

 

3

 

5

 

 

 

2

 

 

 

3

 

5

27

 

48

 

 

Tổng (Không tính GDTC, GDQP)

105

18

18

18

17

16

18

 

 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO HỆ CĐ CHÍNH QUY KHOÁ 20 (2016-2019)

NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

 

 

 

TT

 

Mã học phần

 

 

Tên học phần

 

Số tín chỉ

Học kì

HP tiên quyết

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

I

 

Kiến thức giáo dục đại cương chung cho khối ngành (bắt buộc)

 

21

 

5

 

2

 

5

 

0

 

4

 

5

 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

07

 

08

 

09

CH.3.01

 

CH.3.02

 

CH.3.03

 

CH.3.04

 

CH.3.05

 

CH.3.06

 

CH.3.07

 

CH.3.08

 

TI.3.01.09

Những NLCB của CN Mác-Lênin (HP1) Những NLCB của CN Mác-Lênin (HP2) Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

 

Quản lí HCNN, quản lí ngành GD-ĐT và Giáo dục pháp luật

 

Ngoại ngữ (Tiếng Anh 1) Ngoại ngữ (Tiếng Anh 2) Ngoại ngữ (Tiếng Anh 3)

Ứng dụng CNTT trong dạy học

2

 

3

 

2

 

3

 

2

 

3

 

2

 

2

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

2

 

 

01

 

02

 

03

 

 

 

 

 

 

06

 

07

II

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

 

TL.3.01.10

 

TL.3.01.11

 

MT.3.01.12

 

AN.3.01.13

 

AN.3.01.14

 

AN.3.01.15

Kiến thức NVSP chung cho khối ngành

 

Tâm lí học đại cương Giáo dục học đại cương Mĩ thuật

Âm nhạc

 

Nhạc cụ

 

Múa

14

 

2

 

2

 

3

 

3

 

2

 

2

9

 

2

 

 

 

3

 

3

 

1

5

 

 

 

2

 

 

 

 

 

1

 

2

0

0

0

0

 

 

01

 

10

 

III

 

Giáo dục thể chất và Quốc phòng (thực hiện theo quy định hiện hành)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV IV.1

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

20

 

21

 

 

 

 

 

 

TC.3.01.16

 

 

TL.3.01.17

 

 

TL.3.01.18

 

 

ĐL.3.01.19

 

TL.3.01.20

 

TL.3.01.21

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và tự chọn

Nội dung 1: Trẻ em, gia đình và xã hội

 

Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non

 

Sự học và phát triển tâm lí trẻ em lứa tuổi MN

1

 

Sự học và phát triển tâm lí trẻ em lứa tuổi MN

2

 

Môi trường và con người, giáo dục môi trường trong trường Mầm non

 

Giáo dục gia đình

 

Nghề giáo viên mầm non

 

58

 

10

 

2

 

 

2

 

 

3

 

 

1

 

1

 

1

 

3

 

2

 

2

 

11

 

5

 

 

 

 

 

2

 

 

3

 

12

 

0

 

15

 

0

 

14

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

3

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

17

 

 

 

 

 

11

 

11

 

 

 

 

TT

 

Mã học phần

 

 

Tên học phần

 

Số tín chỉ

Học kì

HP tiên quyết

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

IV.2

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 

32

 

33

 

34

 

35

 

IV.2

 

TL.3.01.22

 

TL.3.01.23

 

TL.3.01.24

 

NV.3.01.25

 

TL.3.01.26

 

MT.3.01.27

 

AN.3.01.28

 

NV.3.01.29

 

NV.3.01.30

 

TO.3.01.31

 

SI.3.01.32

 

TC.3.01.33

 

SI.3.01.34

 

SI.3.01.35

Nội dung 2: GDMN và chương trình

GDMN

 

Giáo dục học Mầm non Giáo dục hoà nhập Chương trình GDMN

Tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ

 

Tổ chức hoạt động vui chơi Tổ chức hoạt động tạo hình Tổ chức hoạt động âm nhạc

Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ Phương pháp cho trẻ làm quen với văn học Phương pháp cho trẻ làm quen với toán Phương pháp khám phá khoa học và MTXQ Phương pháp giáo dục thể chất

Dinh dưỡng

 

Vệ sinh - Phòng bệnh và Đảm bảo an toàn cho

trẻ

 

32

 

3

 

2

 

1

 

2

 

3

 

2

 

2

 

3

 

3

 

2

 

3

 

2

 

2

 

2

 

0

 

6

 

3

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

2

 

6

 

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

 

0

 

 

 

 

11

 

22

 

22

 

22

 

22

 

12

 

13

 

22

 

22

 

22

 

22

 

22

 

22

 

22

IV.3

 

36

 

37

 

38

 

39

 

 

 

TL.3.01.36

 

TL.3.01.37

 

TL.3.01.38

 

TL.3.01.39

Nội dung 3: Quản lí GDMN

 

Phát triển, tổ chức thực hiện chương trình

GDMN và Rèn luyện NVSP

 

Đánh giá trong giáo dục mầm non

 

Quản lí trong giáo dục mầm non

 

Giáo dục tích hợp ở bậc học Mầm non

9

 

3

 

2

 

2

 

2

0

0

3

 

3

2

 

 

 

 

2

4

 

 

 

 

 

 

2

 

2

0

 

 

 

24

 

22

 

05

 

24

 

IV.4

 

Nội dung 4: Kiến thức tự chọn (chọn 7 trong

26 tín chỉ)

 

7

 

1

 

0

 

2

 

0

 

2

 

2

 

40

 

41

 

42

 

43

 

44

 

45

 

46

 

47

 

 

48

 

49

 

50

VA.3.01.40

 

AN.3.01.41

 

MT.3.01.42

 

TA.3.01.43

 

TC.3.01.44

 

MT.3.01.45

 

SI.3.01.46

 

SI.3.01.47

 

 

VA.3.01.48

 

TL.3.01.49

 

TL.3.01.50

Cơ sở văn hóa Việt Nam

 

Kĩ thuật sử dụng đàn phím điện tử và nhạc cụ trong trường Mầm non

 

Kĩ thuật làm và sử dụng đồ chơi, học liệu PPDH Tiếng Anh trong trường Mầm non Thể dục cho trẻ Mầm non

Kĩ thuật cắt, xé, dán

 

Đại cương chăm sóc sức khỏe cho trẻ

 

An toàn trong trường mầm non

 

Phát triển ngôn ngữ và hình thành hoạt động tiền đọc viết

 

Tâm lí trẻ khuyết tật

 

Can thiệp sớm cho trẻ chậm phát triển trí tuệ

1

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

 

2

 

2

 

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

 

2

 

2

 

 

2

 

2

 

2

 

 

 

13

 

12

 

08

 

 

 

12

 

31

 

31

 

 

29

 

10

 

10

 

 

 

 

TT

 

Mã học phần

 

 

Tên học phần

 

Số tín chỉ

Học kì

HP tiên quyết

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

51

 

52

SI.3.01.51

 

TL.3.01.52

Can thiệp sớm cho trẻ khiếm thị

 

Tổ chức lớp học có trẻ khuyết tật

2

 

3

 

 

 

 

 

2

 

3

46

 

49

V

 

Thực tập và tốt nghiệp

12

0

0

0

2

0

10

 

53

 

54

 

55

NV.3.01.53

 

NV.3.01.54

 

NV.3.01.55

Thực tập sư phạm 1

 

Thực tập sư phạm 2

 

Tốt nghiệp

2

 

5

 

5

 

 

 

2

 

 

 

5

 

5

35

 

39

 

 

Tổng (Không tính GDTC, GDQP)

105

17

18

17

17

18

18

 

 

 

NGÀNH SP TOÁN

 

 

 

TT

 

 

Mã học phần

 

 

Tên học phần

 

Số tín chỉ

Học kì

 

HP tiên

quyết

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

I

 

Kiến thức giáo dục đại cương chung cho khối

ngành (bắt buộc)

 

21

 

5

 

2

 

5

 

0

 

4

 

5

 

01

CH.3.01

Những NLCB của CN Mác-Lênin (HP1)

2

2

 

 

 

 

 

 

02

CH.3.02

Những NLCB của CN Mác-Lênin (HP2)

3

 

 

3

 

 

 

01

03

CH.3.03

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

 

 

 

2

 

02

04

CH.3.04

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

3

 

 

 

 

 

3

03

 

05

 

CH.3.05

Quản lí HCNN, quản lí ngành GD-ĐT và Giáo dục pháp luật

 

2

 

 

 

 

 

 

2

 

06

CH.3.06

Ngoại ngữ (Tiếng Anh 1)

3

3

 

 

 

 

 

 

07

CH.3.07

Ngoại ngữ (Tiếng Anh 2)

2

 

 

2

 

 

 

06

08

CH.3.08

Ngoại ngữ (Tiếng Anh 3)

2

 

 

 

 

2

 

07

09

TI.309

Ứng dụng CNTT trong dạy học

2

 

2

 

 

 

 

 

II

 

Kiến thức NVSP chung cho khối ngành

11

4

2

4

1

0

0

 

10

TL.3.09.10

Tâm lí học đại cương

2

2

 

 

 

 

 

01

11

TL.3.09.11

Tâm lí học lứa tuổi và sư phạm

2

2

 

 

 

 

 

10

12

TL.3.09.12

Giáo dục học đại cương

2

 

2

 

 

 

 

11

 

13

 

TL.3.09.13

 

Hoạt động dạy học ở trường THCS và RLNVSP

 

2

 

 

 

2

 

 

 

 

12

 

14

 

TL.3.09.14

 

Hoạt động giáo dục ở trường THCS và RLNVSP

 

2

 

 

 

2

 

 

 

 

13

15

AN.3.09.15

Công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh

1

 

 

 

1

 

 

 

 

III

 

Giáo dục thể chất và Quốc phòng (thực hiện theo quy định hiện hành)

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

IV

 

 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và tự chọn

 

63

 

8

 

12

 

8

 

15

 

14

 

6

 

IV.1

 

Kiến thức cơ sở ngành

9

3

6

0

0

0

0

 

16

TO.3.09.16

Nhập môn Toán cao cấp

3

3

 

 

 

 

 

 

17

VL.3.09.17

Vật lí đại cương

3

 

3

 

 

 

 

 

18

TI.3.09.18

Nhập môn Tin học

3

 

3

 

 

 

 

 

IV.2

 

Kiến thức chuyên ngành

48

5

6

6

15

12

4

 

 

19

 

TO.3.09.19

Phép tính vi phân và tích phân của hàm số một biến số 1

 

3

 

3

 

 

 

 

 

 

18

 

20

 

TO.3.09.20

Phép tính vi phân và tích phân của hàm số một biến số 2

 

3

 

 

3

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

TT

 

 

Mã học phần

 

 

Tên học phần

 

Số tín chỉ

Học kì

 

HP tiên

quyết

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

21

 

TO.3.09.21

Phép tính vi phân và tích phân của hàm số nhiều biến số

 

3

 

 

 

3

 

 

 

 

19

22

TO.3.09.22

Hình học giải tích

2

2

 

 

 

 

 

18

23

TO.3.09.23

Đại số tuyến tính

3

 

3

 

 

 

 

21

24

TO.3.09.24

Lí thuyết số

3

 

 

 

3

 

 

18

25

TO.3.09.25

Đại số đại cương A

4

 

 

 

4

 

 

23

26

TO.3.09.26

Hình học cao cấp

3

 

 

 

 

3

 

24

27

TO.3.09.27

Cơ sở số học

3

 

 

 

3

 

 

24

28

TO.3.09.28

Đại số sơ cấp và thực hành giải toán

4

 

 

 

 

4

 

26

29

TO.3.09.29

Hình học sơ cấp và thực hành giải toán

3

 

 

 

3

 

 

18

30

TO.3.09.30

Xác suất và thống kê toán học

3

 

 

 

 

3

 

18

31

TO.3.09.31

Phương trình vi phân

2

 

 

 

 

 

2

 

32

TO.3.09.32

Quy hoạch tuyến tính

2

 

 

 

 

2

 

 

33

TO.3.09.33

Nhập môn Tô-pô

2

 

 

 

 

 

2

 

 

34

 

TO.3.09.34

Phương pháp dạy học đại cương môn toán và

RLNVSP

 

3

 

 

 

3

 

 

 

 

26

 

35

 

TO.3.09.35

Phương pháp dạy học các nội dung môn toán và

RLNVSP

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

30

 

IV.4

 

 

Kiến thức tự chọn (chọn 6 trong 12 tín chỉ)

 

6

 

0

 

0

 

2

 

0

 

2

 

2

 

36

TO.3.09.36

Các bài toán phương trình nghiệm nguyên

2

 

 

 

 

2

 

 

37

TO.3.09.37

Hàm phần nguyên

2

 

 

2

 

 

 

 

38

TO.3.09.38

Số tự nhiên và phân số

2

 

 

 

 

 

2

 

39

TO.3.09.39

Phần mềm toán học

2

 

 

2

 

 

 

 

40

TO.3.09.40

Lịch sử toán học

2

 

 

 

 

2

 

 

41

TA.3.09.41

Tiếng Anh chuyên ngành toán

2

 

 

 

 

 

2

08

V

 

Thực tập và tốt nghiệp

10

0

0

0

2

0

8

 

42

NV.3.09.42

Thực tập sư phạm 1

2

 

 

 

2

 

 

 

43

NV.3.09.43

Thực tập sư phạm 2

3

 

 

 

 

 

3

 

44

NV.3.09.44

Tốt nghiệp

5

 

 

 

 

 

5

 

 

 

Tổng (Không tính GDTC, GDQP)

105

17

16

17

18

18

19

 

 

 

NGÀNH SP NGỮ VĂN

 

 

TT

 

Mã học phần

 

Tên học phần

 

Số tín chỉ

Học kì

 

HP tiên

quyết

1

2

3

4

5

6

 

I

 

Kiến thức giáo dục đại cương chung cho khối

ngành (bắt buộc)

 

21

 

5

 

2

 

5

 

0

 

4

 

5

 

01

CH.3.01

Những NLCB của CN Mác-Lênin (HP1)

2

2

 

 

 

 

 

 

02

CH.3.02

Những NLCB của CN Mác-Lênin (HP2)

3

 

 

3

 

 

 

01

03

CH.3.03

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

 

 

 

2

 

02

04

CH.3.04

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

3

 

 

 

 

 

3

03

 

05

 

CH.3.05

Quản lí HCNN, quản lí ngành GD-ĐT và Giáo dục pháp luật

 

2

 

 

 

 

 

 

2

 

06

CH.3.06

Ngoại ngữ (Tiếng Anh 1)

3

3

 

 

 

 

 

 

07

CH.3.07

Ngoại ngữ (Tiếng Anh 2)

2

 

 

2

 

 

 

06

08

CH.3.08

Ngoại ngữ (Tiếng Anh 3)

2

 

 

 

 

2

 

07

09

TI.3.17.09

Ứng dụng CNTT trong dạy học

2

 

2

 

 

 

 

 

II

 

Kiến thức NVSP chung cho khối ngành

11

4

2

4

1

0

0

 

10

TL.3.17.10

Tâm lí học đại cương

2

2

 

 

 

 

 

01

11

TL.3.17.11

Tâm lí học lứa tuổi và sư phạm

2

2

 

 

 

 

 

10

12

TL.3.17.12

Giáo dục học đại cương

2

 

2

 

 

 

 

11

 

13

 

TL.3.17.13

 

Hoạt động dạy học ở trường THCS và RLNVSP

 

2

 

 

 

2

 

 

 

 

12

 

14

 

TL.3.17.14

 

Hoạt động giáo dục ở trường THCS và RLNVSP

 

2

 

 

 

2

 

 

 

 

13

15

AN.3.17.15

Công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh

1

 

 

 

1

 

 

 

 

III

 

Giáo dục thể chất và Quốc phòng (thực hiện theo quy định hiện hành)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

 

 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và tự chọn

 

63

 

7

 

12

 

9

 

15

 

13

 

6

 

IV.1

 

Kiến thức cơ sở ngành

6

3

1

0

0

2

0

 

16

VA.3.17.16

Dẫn luận ngôn ngữ học

2

2

 

 

 

 

 

 

17

CT.3.17.17

Nhập môn logic học

1

 

1

 

 

 

 

 

18

CT.3.17.18

Đại cương mĩ học

1

1

 

 

 

 

 

 

19

ĐL.3.17.19

Dân số - Môi trường - Ma túy - AIDS

2

 

 

 

 

2

 

 

IV.2

 

Kiến thức chuyên ngành

51

4

11

7

15

9

4

 

20

VA.3.17.20

Cơ sở văn hóa Việt Nam

1

 

1

 

 

 

 

 

21

VA.3.17.21

Lí luận văn học 1, 2

3

 

3

 

 

 

 

 

22

VA.3.17.22

Lí luận văn học 3

2

 

 

 

2

 

 

21

23

VA.3.17.23

Hán Nôm 1, 2

2

 

 

 

3

 

 

16

24

VA.3.17.24

Hán Nôm 3

2

 

 

 

2

 

 

23

 

 

 

TT

 

Mã học phần

 

Tên học phần

 

Số tín chỉ

Học kì

 

HP tiên

quyết

1

2

3

4

5

6

25

VA.3.17.25

Đại cương Tiếng Việt - Ngữ âm tiếng Việt

2

2

 

 

 

 

 

16

26

VA.3.17.26

Từ vựng và ngữ nghĩa Tiếng Việt

2

 

2

 

 

 

 

25

27

VA.3.17.27

Ngữ pháp tiếng Việt

2

 

 

 

2

 

 

26

28

VA.3.17.28

Văn bản tiếng Việt

2

 

2

 

 

 

 

 

29

VA.3.17.29

Ngữ dụng học tiếng Việt

2

 

 

 

2

 

 

28

30

VA.3.17.30

Phong cách học tiếng Việt

2

 

 

 

 

2

 

29

31

VA.3.17.31

Tiếng Việt thực hành

2

 

 

 

 

 

1

 

32

VA.3.17.32

Đọc văn

2

 

 

2

 

 

 

28

33

VA.3.17.33

Làm văn

2

 

 

 

2

 

 

22

34

VA.3.17.34

Văn học dân gian

2

2

 

 

 

 

 

17

35

VA.3.17.35

Văn học Việt Nam trung đại 1

2

 

2

 

 

 

 

34

36

VA.3.17.36

Văn học Việt Nam trung đại 2

2

 

2

 

 

 

 

35

37

VA.3.17.37

Văn học Việt Nam hiện đại 1

2

 

 

 

2

 

 

36

38

VA.3.17.38

Văn học Việt Nam hiện đại 2

2

 

 

 

 

2

 

37

39

VA.3.17.39

Văn học thế giới 1

2

 

 

2

 

 

 

 

40

VA.3.17.40

Văn học thế giới 2

3

 

 

 

 

 

3

39

 

41

 

VA.3.17.41

Phương pháp giảng dạy Tác phẩm văn học và rèn luyện NVSP

 

3

 

 

 

3

 

 

 

 

32

 

42

 

VA.3.17.42

Phương pháp giảng dạy Tập làm văn và rèn luyện NVSP

 

2

 

 

 

 

 

2

 

 

3

 

43

 

VA.3.17.43

Phương pháp giảng dạy Tiếng Việt và rèn luyện

NVSP

 

3

 

 

 

 

 

3

 

 

30

IV.4

 

Kiến thức tự chọn (chọn 6 trong 12 tín chỉ)

6

0

0

2

0

2

2

 

44

VA.3.17.44

Những vấn đề văn hóa, VH, NN địa phương

2

 

 

 

 

 

2

 

45

VA.3.17.45

Văn học Việt Nam từ thời kỳ đổi mới đến nay

2

 

 

 

 

 

2

 

46

CH.3.17.46

Giáo dục kĩ năng sống và tham quan thực tế

2

 

 

 

 

 

2

 

47

CH.3.17.47

Kĩ năng nghiên cứu khoa học giáo dục

2

 

 

 

 

 

2

 

48

ĐL.3.17.48

Biển và Đảo Việt Nam

2

 

 

 

 

2

 

 

49

LS.3.17.49

Lịch sử văn minh thế giới

2

 

 

2

 

 

 

 

V

 

Thực tập và tốt nghiệp

10

0

0

0

2

0

8

 

50

NV.3.17.50

Thực tập sư phạm 1

2

 

 

 

2

 

 

 

51

NV.3.17.51

Thực tập sư phạm 2

3

 

 

 

 

 

3

 

52

NV.3.17.52

Tốt nghiệp

5

 

 

 

 

 

5

 

 

 

Tổng (Không tính GDTC, GDQP)

105

16

16

18

18

17

19

 

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI PHÂN HIỆU HÀ NAM

Đường Lý Thường Kiệt, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226.3851018 - Fax: 0226.3849686 - Email: banbientap@cdhanam.edu.vn - Design by ITSolution

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html